Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spis tresci

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

1. Podstawowe adresy

Większość informacji potrzebnych ci do zakładania i szukania skrytek znajdziesz na stronach pomocy na stronach Geocaching.com:

2. Społeczność

Dodatkowe informacje związane z zasadami obowiązującymi na Geocaching.com możesz znaleźć pod następującymi adresami:

Nazwa strony

Zawartość

Geocaching Polska

Strona w języku polskim zawierająca wyjaśnienie podstawowych zasad i definicji, mapy skrytek i statystyki (aktualizowane raz dziennie), informacje o Odznace PTTK Geocaching Polska, szablony dzienników i etykiet na skrytki.

Forum dyskusyjne polskiej społeczności geocacherów

Miejsce do dyskusji na tematy związane z geocachingiem. Dobre miejsce na wyjaśnienie niejasnych kwestii lub umówienie się na wspólne poszukiwanie skrytek.

Geocaching Polska na Facebooku

Ogólnopolski fanpage skupiający sympatyków geocachingu w Polsce.
Facebook skupia także szereg regionalnych grup, które możesz wyszukać poprzez wpisanie do wyszukiwarki słowa "geocaching".

Blog Geocaching Polska

Strona zawierająca cykle artykułów takie jak "Skrytka Tygodnia" czy "Pozytywne Nawyki" oraz inne teksty traktujące o istotnych wydarzeniach w geocachingowym świecie.

Kanal YouTube Geocaching Polska

Kanał prezentujący szereg filmów ilustrujących i wyjaśniających rozmaite aspekty geocachingu. Szczególnie warte polecenia są odcinki przewodnika opisującego krok po kroku, jak założyć skrytkę.

3. Dodatkowe regulacje

Regulamin Geocaching.com jest zbiorem wytycznych obowiązujących we wszystkich krajach, jednak w wielu z nich obowiązują dodatkowe regulacje wynikąjące z nie tylko z prawa, a także z uwarunkowań kulturowo-społecznych, które mogą wpływać na decyzje o publikacji.

3.1. Miejsca chronionej natury

W przypadku planowania skrytki w miejscu o szczególnych walorach naturalnych należy stosować się do wytycznych wymienionych poniżej. Informacje dotyczące formy ochrony danego terenu i odpowiedzialnej za niego instytucji można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Zalecaną praktyką jest uzgodnienie umieszczenia skrytki z gospodarzami terenu (np. Nadleśnictwa, Zarządy Parków), nawet gdy planujesz ją na ogólnodostępnym szlaku.

Miejsce

Opis ograniczeń

Parki Narodowe

W Parkach Narodowych skrytki można umieszczać tylko po uprzednim uzyskaniu zgody dyrekcji parku. Przesyłając skrytkę do publikacji należy w notatce dla recenzenta podać nazwisko i stanowisko osoby wydającej zgodę oraz jej e-mail lub telefon. Informacje o parkach i linki do ich stron można znaleźć na stronie: http://www.parkinarodowe.edu.pl/

Rezerwaty

Jeżeli rezerwat jest dostępny dla turystów, tzn. zostały w nim wyznaczone ścieżki lub szlaki, to skrytki można umieszczać tylko na tych ścieżkach lub szlakach. Jeżeli jest zakaz wstępu do rezerwatu, to zakładanie skrytek na jego terenie jest zabronione. Wszystkie skrytki na terenie rezerwatów należy przesyłać do recenzji wraz ze zdjęciami pokazującymi sposób ukrycia pojemnika i pozwalającymi określić odległość skrytki od ścieżki.

Pomniki przyrody

Zabronione jest umieszczanie skrytek w bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej.

Jaskinie

Skrytki można umieszczać tylko w takich, do których nie ma zakazu wstępu. Trzeba pamiętać, że do niektórych jaskiń jest czasowy zakaz wstępu, np. ze względu na zimowanie nietoperzy. W tym czasie skrytka powinna zostać zdezaktywowana.

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Skrytki można umieszczać w obiektach MRU, o ile nie został zabroniony wstęp do danego obiektu. Należy jednak pamiętać, że od początku listopada do końca marca, ze względu na ochronę gatunkowa nietoperzy, obowiązuje całkowity zakaz wstępu do podziemi MRU. W związku z tym takie skrytki muszą być zdezaktywowane w tym okresie.

3.2. Parki i rezerwaty z ograniczeniami umieszczania skrytek geocache

Nazwa Parku

Opis ograniczeń

Kampinoski Park Narodowy

Pojemniki należy instalować w sposób umożliwiający podjęcie ich ze szlaku turystycznego i/lub obszaru udostępnionego dla celów turystycznych (polany, parkingi).
Każdy wniosek Kampinoski PN rozpatruje indywidualnie. Przy jakichkolwiek modyfikacjach własności Kampinoskiego PN należy zachować zdrowy rozsadek, aby nie uszkodzić mienia KPN. Elementy infrastruktury muszą zachować swoją funkcjonalność, a pojemnik nie może powodować utrudnień w korzystaniu z niej, np.: skrytki można chować w szlabanach w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z nich (nie można umieścić skrytki w miejscu, gdzie jest zamek). Dozwolone jest przymocowanie skrytki (np. za pomocą magnesu) do tablic informacyjnych.
Należy pamiętać, że pojemniki umieszczane np. na gałęzi czy w dziupli nie mogą tego miejsca niszczyć.
Skrytki nie mogą być zakopane (co jest oczywiste).

Wnioski o wyrażenie zgody na założenie skrytki (dotyczy również eventów) mogą być przesyłane pocztą tradycyjną na adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, faksem: 22 722 65 60 lub drogą e-mailową na: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
We wniosku należy zamieścić podstawowe informacje umożliwiające znalezienie skrytki przez pracowników Kampinoskiego PN (współrzędne, opis ukrycia, rodzaj pojemnika oraz zdjęcia). Im więcej informacji, tym lepiej. Opis skrytki zamieszczony na stronach geocaching.com musi jednocześnie zawierać odnośnik do regulaminu Kampinoskiego PN.
W przypadku chęci umieszczenia logo Parku w opisie skrytki, należy zawnioskować o to w prośbie o wyrażenie zgody na założenie skrytki. Park użyczy logo do promowania zaakceptowanych skrytek na terenie Kampinoskiego PN.

Otrzymaną zgodę należy przesłać do recenzenta. Skrytka lub spotkanie może zostać opublikowane dopiero po otrzymaniu formalnej zgody od Dyrekcji Parku. Proszę o uwzględnianie odpowiedniego zapasu czasu na przeprowadzenie całej procedury weryfikacyjnej (dotyczy to szczególnie publikacji spotkań).

W przypadku pytań, wątpliwości lub gdy potrzebna będzie pomoc, proszę o kontakt z Elvisem.

3.3. Miejsca niestosowne na umieszczenie skrytki

Miejsce

Uzasadnienie

Linie kolejowe

Zakaz umieszczania skrytek w pobliżu aktywnych linii kolejowych. Zgodnie z §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, na obszarze kolejowym zabrania się wstępu i przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach, mostach, w wykopach i w tunelach kolejowych. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury.
Wytyczne: Skrytki nie mogą być umieszczone w miejscach o ograniczonym dostępie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich - Skrytka znajduje się na terenie należącym do kolei.

Cmentarze

Regulaminy czynnych cmentarzy zabraniają gier i zabaw na swoim terenie, dlatego skrytki z pojemnikami tam umieszczonymi nie są publikowane. Zgłaszając do publikacji skrytkę na nieczynnym cmentarzu należy pamiętać, że w polskiej kulturze i obyczajowości są to miejsca wyjątkowego traktowania, dlatego by uniknąć naruszania czci i powagi miejsca, skrytki z pojemnikami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie grobów mogą nie zostać opublikowane.
Wytyczne: Skrytki nie mogą być umieszczone w miejscach o ograniczonym dostępie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona na terenie stanowiska archeologicznego, obiektu zabytkowego, cmentarza lub w innym miejscu, które wzmożony ruch pieszy i kołowy szczególnie narażałby na zniszczenie (dopuszczalne jest jednak zakładanie skrytek na wybranych cmentarzach).

Przedszkola i szkoły

Umieszczanie skrytek w pobliżu skupisk dzieci, tj. przedszkoli i placów zabaw, uznaje się za niestosowne. Powodem jest niepokój rodziców i opiekunów, jaki mogą wywołać geocacherzy, których zachowanie podczas poszukiwań pojemników może być uznane za podejrzane. Te same zasady stosuje się do szkól podstawowych, chyba że ich dyrekcja wyraziła zgodę na skrytkę.
Wytyczne: Skrytki nie mogą być umieszczone w miejscach o ograniczonym dostępie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów użyteczności publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach, główne drogi, tamy, budynki rządowe, szkoły, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Porty lotnicze i morskie

Z uwagi na zagrożenie terrorystyczne miejsca te otoczone są szczególną ochroną, a kontroli patroli podlegają nie tylko same porty, ale i teren wokół nich. Skrytki w niestosownej odległości od lotnisk i portów morskich mogą nie zostać opublikowane. Umieszczając pojemniki w pobliżu tych miejsc zachowaj daleko posuniętą ostrożność i dużo zdrowego rozsądku.
Wytyczne: Skrytki nie mogą być umieszczone w miejscach o ograniczonym dostępie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów użyteczności publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach, główne drogi, tamy, budynki rządowe, szkoły, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Więzienia, sądy, areszty, obiekty wojskowe lub policyjne itp.

O ile ukrycie pojemnika w pobliżu tych miejsc może być łatwe, to poszukiwanie w miejscach podlegających szczególnej ochronie i nieustannie monitorowanych wzbudza uzasadnione podejrzenia i naraża geocacherów na nieprzyjemności i tłumaczenia.
Wytyczne: Skrytki nie mogą być umieszczone w miejscach o ograniczonym dostępie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów użytecznosci publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach, główne drogi, tamy, budynki rządowe, szkoły, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Mosty kolejowe i autostradowe, śluzy/zapory

Umieszczanie skrytek na obiektach strategicznych może wiązać się z wywołaniem niepokoju i fałszywym alarmem bombowym. Ponadto geocacherzy poszukujący pojemnika na mostach mogą nieumyślnie spowodować spadanie drobnych przedmiotów, które mogą stać się przyczyną wypadku drogowego.
Wytyczne: Skrytki nie mogą być umieszczone w miejscach o ograniczonym dostępie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów użytecznosci publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach, główne drogi, tamy, budynki rządowe, szkoły, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Elementy instalacji elektrycznych, gazowych itp.

Skrytki nie powinny być umieszczane na elementach instalacji elektrycznej i gazowej, jak np. włączniki, zawory, liczniki i ich obudowy oraz wszelkie inne ostrzegające przed porażeniem i zakazujące zbliżania się. Imitacje i atrapy są dozwolone, o ile są jednoznacznie i wyraźnie oznaczone jako geocache w sposób nie budzący wątpliwości co do swojego geocachingowego przeznaczenia i w żaden sposób nie są podłączone do istniejącej instalacji.
Wytyczne: Skrytki nie mogą być umieszczone w miejscach o ograniczonym dostępie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich.

3.4. Promocyjny charakter skrytki

W opisach skrytek zabronione jest umieszczanie informacji o publikacji skrytki w innym serwisie.

Wytyczne: Skrytka, której opis uznany będzie za komercyjny, nie zostanie opublikowana. Komercyjny opis skrytki ma przynajmniej jedna z poniższych cech:

 • Nachalnie reklamuje, zachęca do skorzystania z towaru lub usługi lub promuje.
 • Sugeruje lub wymaga od poszukiwacza wejścia na teren prowadzenia działalności handlowej, interakcji z personelem i/lub zakupu towaru lub usługi.
 • Zawiera odnośniki do firm, agencji, reklamodawców, fundacji czy politycznych lub społecznościowych grup.
 • Zawiera logo firmy lub organizacji (w tym organizacji typu non-profit).
 • Zawiera nazwę firmy lub produktu komercyjnego.
 • Zawiera odnośniki lub informacje o innych serwisach geocachingowych.
3.5. Bliskość eventów

Mowa tu o sytuacji, gdy spotkania (eventy) odbywają się blisko siebie lub w podobnym czasie. Eventy są spotkaniami geocacherów i organizowanie zbyt wielu zbyt blisko siebie obniża ich range. Eventy nie są jedynie okazją do zdobycia kolejnego punktu w statystykach. W przyszłości, jeśli do recenzji przesłany będzie event, a inny jest już opublikowany lub oczekuje recenzji i oba są blisko siebie, przestrzegana będzie nastepująca zasada:

Eventy odbywające się w zbliżonym czasie będą opublikowane, tylko jeśli są oddalone od siebie więcej niż 8 km (w linii prostej). Eventy oddalone od siebie mniej niż 8 km będą opublikowane, tylko gdy zakończenie pierwszego eventu od rozpoczęcia drugiego dzielą przynajmniej dwie godziny.

3.6. Skrytki na drzewach

Bez wyraźnej zgody właściciela terenu nie można mocować skrytek do drzew w sposób trwały. W przypadku pojemnika zamocowanego do drzewa przesyłając skrytkę do recenzji w notatce dla recenzenta należy przedstawić albo zgodę właściciela terenu na mocowanie, albo zdjęcie obrazujące sposób mocowania.

4. Recenzenci
4.1. Informacje podstawowe

Skrytki przed publikacją przechodzą weryfikację. Więcej o tym procesie napisano (w języku angielskim) na stronie http://support.groundspeak.com//index.php?pg=kb.chapter&id=22 w punktach 1.4-1.8.

W Polsce jest sześcioro wolontariuszy-recenzentów: jeden zajmuje się wszystkimi skrytkami typu Earthcache, pięcioro pozostałych zajmuje się skrytkami wymagającymi pojemników i publikacją spotkań. Każdemu z tych pięciorga recenzentów przyporządkowany jest inny fragment Polski, wg rysunku poniżej. Wszelkie kwestie (pytania lub problemy) dotyczące skrytek powinny być zgłaszane odpowiednio wg tego podziału:


Z każdym z recenzentów można skontaktować się poprzez e-mail podany na ich stronie profilowej:

W sprawach Earthcache'y: GeoawarePL2

Recenzenci zobowiązani są do zajęcia się napływającymi zgłoszeniami (zarówno dotyczącymi publikacji nowych skrytek, jak i uwagami bądź skargami) w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Może to jednak zająć więcej czasu, zwłaszcza gdy w tym okresie przypada święto lub trwają wakacje. Proszę pamiętać, że recenzenci są wolontariuszami i czasem rozmaite rzeczy mogą wydarzyć się w ich życiu, co również może trochę opóźnić ich reakcje.

4.2. Odwołanie od decyzji recenzenta

Jeśli nie zgadzasz się z oceną recenzenta lub chcesz skomentować jego pracę, możesz napisać do innego polskiego recenzenta (listę znajdziesz powyżej) lub do zespołu odwoławczego Groundspeak (w formularzu wybierz "Appeals").

Umieszczenie w zgłoszeniu poniższych informacji pozwoli uniknąć dodatkowej wymiany e-maili i przyspieszy proces odwołania:

 • Kod GC skrytki,
 • Lokalizacje skrytki (kraj),
 • Nick recenzenta, który przeglądał skrytkę,
 • Opis problemu z informacja o tym, który punkt regulaminu, wg recenzenta, został naruszony,
 • Krótkie wyjaśnienie, dlaczego twoim zdaniem skrytka powinna zostać opublikowana.

Jako ochotniczy recenzenci ciągle się uczymy. Proces odwoławczy w żadnym stopniu nie jest dla nas ujmą na honorze i nie czyni z ciebie donosiciela. Wyjaśnienie wątpliwych kwestii często niesie ze sobą lepsze zrozumienie zaistniałej sytuacji.

5. Ograniczenia z powodu pandemii COVID-19

Aktualizacja 23.08.2021 r.: Przywracamy możliwość organizowania eventów w pomieszczeniach. Przypominamy, że organizatorzy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności spotkania z prawem, a wszystkich uczestników nadal obowiązują zasady sanitarne, więc prosimy o stosowanie się do nich.

Aktualizacja 13.05.2021 r.: W związku ze znoszeniem ograniczeń przez rząd, przywracamy możliwość organizowania eventów plenerowych od dnia 6 czerwca 2021 r. Spotkanie w ogródku kawiarnianym nie jest eventem plenerowym, więc na razie takie eventy nie będą publikowane. Organizatorów i uczestników nadal obowiązują zasady sanitarne, więc prosimy o stosowanie się do nich. Przypominamy, że eventy mogą być wysyłane do recenzji nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą spotkania.

Aktualizacja 16.10.2020 r.: Wznowienie publikacji skrytek na terenie Polski następuje z dniem 20 kwietnia 2020 r. Z powodu rozwoju pandemii i wprowadzenia przez władze ograniczeń dotyczących zgromadzeń publikowanie eventów w Polsce zostaje zawieszone od dnia 15.10.2020 r. do odwołania. Ponadto zwykle eventy oraz CITO zaplanowane na daty od 17.10.2020 r. muszą zostać zarchiwizowane. Eventy CCE (Community Celebration Event) zostaną wycofane z publikacji i będą mogły być opublikowane w późniejszym terminie.


Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2021 r.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.