Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obsah / Table of Contents

 


01 Základné odkazy

Pravidlá pre ukrývanie kešiek (Geocache hiding guidelines) ako aj Centrum pomoci (Help Center) obsahujú všetky potrebné informácie predovšetkým o pravidlách ukrývania kešiek a starostlivosti o ne. Guidelines sú na stránke Geocaching.com preložené do mnohých jazykov, vrátane slovenciny. Jazykovú mutáciu Geocaching.com stránok si môžete prepnút na spodnom okraji webstránky. Clánky na stránkach Centra pomoci sú zatial len v anglictine, preklad je k dispozícií len vdaka automatizovanej služby Google translate.

02 Komunita

Dodatocné informácie o Geocachingu na Slovensku sú dostupné na týchto stránkach:

03 Pravidlá špecifické pre Slovensko

Pravidlá pre ukrývanie kešiek platia celosvetovo, ale v mnohých krajinách je hra obmedzená dodatocnými pravidlami, ktoré reflektujú zákony danej krajiny, prípadne sociálne, ci kultúrne zvyklosti. Miera dodatocných obmedzení je závislá aj od rozšírenia hry v danej krajine - mnohé problémy vznikajú až pri masovejšom rozšírení hry a castokrát nemáme na výber, musíme nájst spolocnú rec s autoritami a obmedzit niektoré negatívne dopady hry.

Nižšie uvádzame pravidlá, platné pre Slovensko. Tam, kde je len odkaz na všeobecné   Pravidlá pre ukrývanie kešiek , stací sa riadit nimi.

03.01 Ochrana prírody a krajiny

Pri zakladaní a hladaní kešiek je potrebné dodržiavat všetky zákonné normy vztahujúce sa na ochranu prírody a krajiny. Geocache je možné založit a hladat len na miestach, kam má prístup široká verejnost (napríklad v národnom parku v bezprostrednej blízkosti znacenej turistickej trasy) v období, kedy je umožnený prístup na dané miesto a spôsobom maximálne šetrným k životnému prostrediu.

Užitocné odkazy:

OdkazObsah
Zákon o ochrane prírody a krajinyTento zákon upravuje pôsobnost orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny. Užitocné info - rozsah obmedzení na územiach pod prvým až piatym stupnom ochrany.
Mapa chránených území ŠOP SRÚplná mapa všetkých chránených území v pôsobnosti Štátnej Ochrany Prírody.
Mapa Národného GeoportáluMapa chránených území a iných krajinných prvkov na Národnom Geoportáli, vrátane Katalógového klienta.

Štátny zoznam osobitne chránených castí prírody SR

Zoznam chránených území na Slovensku, spravovaný Enviroportálom.
Mapový klient ZBGISMapový klient Úradu geodézie, kartografie a katastra. Obsahuje najpodrobnejší miestopis s možnostou vyhladávania geografických objektov.
Mapa EnvirozátažeDalšie mapové informácie, environmentálneho charakteru.
Mapy Hiking.skKompletné turistické mapy Slovenska, s užitocnými vrstvami turistických trás, cyklotrás a kompletných chránených území s možnostou vloženia vlastných súradníc do mapy, kreslenia, importu a exportu GPX súborov.
03.02 Geocaching v Tatranskom národnom parku

Z dôvodu uplatnenia záujmov ochrany prírody a krajiny pri hre Geocaching je v kompetencnom území Správy TANAP-u potrebné dodržiavat nasledovné pravidlá:

BodUstanovenie
01

Prevádzkovanie kešiek vo vlastnom území TANAP-u v rámci hry Geocaching sa uskutocní v súlade so Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Prešove c. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku. * pozor - aktualizácia k 15.6.2017, cítaj poznámku nižšie

02Prevádzkovanie kešiek v maloplošných chránených územiach mimo vlastného územia TANAP-u (NPR Choc, NPR Prosiecka dolina, PR Turícke dubiny, resp. UEV Choc, UEV Prosecné, UEV Rieka Váh) sa uskutocní v súlade s ustanoveniami zákona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§14 až §16).
03V súvislosti s bodom c.1 a bodom c.2 budú v územiach s 3., 4. a 5. stupnom územnej ochrany prírody a krajiny akceptované len tie kešky, ktorých vzdialenost od najbližšieho vyznaceného turistického chodníka nepresiahne 10m.
04V súvislosti s bodom c.1 bude popis kešiek (listing) prevádzkovaných mimo vyznacené turistické chodníky obsahovat dôrazné upozornenie, že ide o horolezeckú túru a pre ich dostupnost sa vyžaduje sprievod odborne spôsobilej osoby – horského vodcu, alebo clenstvo v horolezeckom klube (horolezecké skúsenosti a horolezecká výstroj). Prípadné nedodržanie tejto podmienky môže viest k sankcionovaniu priestupcu a k zrušeniu kešky.
05V súvislosti s bodom c.1 bude rešpektovanie sezónnej uzávery vyznacených turistických chodníkov zabezpecené docasným plošným zaarchivovaním kešiek v termíne od 1.11. do 15.6. kalendárneho roka.
06Vzhladom na priestorovú distribúciu a pocetnost existujúcich kešiek v územiach s 3., 4. a 5. stupnom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetencnom území Správy TANAP-u, je potrebné uvažovat o momentálnom stave ako o maxime, a teda nové kešky budú vytvárané len formou výmeny za zrušené kešky, pokial nebude dohodnuté inak.
07V územiach s 3., 4. a 5. stupnom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetencnom území Správy TANAP-u, budú všetky novo vytvárané kešky schválené Správou TANAP-u.
08Na základe návrhu Správy TANAP-u bude keška zaarchivovaná v prípade, že pri jej prevádzkovaní bude zistené opakované porušenie platných právnych predpisov.
09V prípade, že bude keška zaarchivovaná a perspektívne sa nebude uvažovat s jej opätovným uvedením do hry, bude táto z terénu odstránená.


Tento dokument bol vypracovaný Správou Tatranského národného parku. 

*Aktualizácia k 15.6.2017:

S úcinnostou od 15.6.2017 prijali okresné úrady v Prešove a Žiline vyhlášku Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku, ktorý stanovuje miesta a podmienky vykonávania športových aktivít v TANAP-e. Ide o docasné riešenie medzicasom neplatného návštevného poriadku. Jeho úlohou je do doby vyhlásenia (nového) Návštevného poriadku Tatranského národného parku legalizovat vybrané druhy športových aktivít na území TANAP-u. Je nevyhnutné dodržiavat jeho ustanovenia aj pri Geocachingu, cím prispejeme k ochrane bioty TANAP-u.

Odkaz: http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/dokumenty/TANAP.pdf

Verejná vyhláška o uzávere turistických chodníkov: http://www.vysoketatry.sk/download_file_f.php?id=888653 

Geocaching v TANAP-e - komentár reviewera

V súvislosti so znacným rozšírením hry geocaching na území Tatranského Národného Parku, pristúpila Správa TANAP-u k stanoveniu vyššie uvedených obmedzení, platných od 1.11.2016. Ich výsledná podoba do znacnej miery zachováva aktuálne možnosti hry a zároven zabezpecuje dodržiavanie Návštevného poriadku a zásad ochrany prírody. Dohoda je výsledkom pocetných stretnutí zástupcov OZ Geo.guru so zástupcami Správy NP a trpezlivého vysvetlovania stanovísk oboch zainteresovaných strán.

Pre existujúce kešky to znamená:

 • Zachovanie všetkých existujúcich kešiek v TANAPe, ktorých uloženie rešpektuje Návštevný poriadok (najmä uloženie do vzdialenosti 10m od TZT).
 • Zachovanie schváleného zoznamu významných kešiek na horolezecky dostupných vrcholoch.
 • Deaktivovanie kešiek, ktoré porušujú vyššie uvedené pravidlá.
 • Archivovanie kešiek, pokial ich owneri urýchlene nepremiestnia tak, aby boli v súlade s vyššie uvedenými pravidlami.
 • Kešky, umiestnené v lokalitách, kde platí sezónna uzávera TZT budú od 1.11. do 15.6. deaktivované reviewerom s upozornením o zákaze ich hladania.
 • Následnú aktiváciu kešky na zaciatku letnej turistickej sezóny môže zalogovat owner kešky, alebo tak spraví reviewer.

Pre nové kešky:

 • Nová cache v TANAP-e na území v 3.stupni ochrany a vyššom bude môct vzniknút len ako náhrada archivovanej a len po schválení TANAP-om.
 • Zoznam náhradných kešiek na schválenie bude poskytovat raz rocne TANAP-u reviewer.

Vyššie uvedené pravidlá:

 • Platia pre všetky typy fyzických kešiek a ich stagov, vrátane virtuálnych kešiek typu Earthcache.
 • Netýkajú sa kešiek v intravilánoch, zastavaných územiach tatranských obcí.
 • Netýkajú sa eventov. Eventy je nadalej možné organizovat. Samozrejme, je nevyhnutné dodržiavat Návštevný poriadok národného parku a všetky bežné nariadenia.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte jedného z reviewerov.

Geocaching in TANAP - English summary

From 1.11.2016 are valid following special rules for geocaching in High Tatra National Park (TANAP):

 • Below rules are simplified in this translation - please, contact any of Slovak reviewers for more specific and exact details.
 • Geocaching in TANAP must follow and respect Generally binding regulation.
 • In area of 3rd, 4th and 5th grade of nature protection, each cache and its physical or virtual stage must be located less than 10 metres from official marked hiking path (hiking paths are available for example on hiking.sk map).
 • All existing caches in TANAP area (3rd, 4th and 5th grade of nature protection, use ZoneCatcher for automated notification) must be Disabled from 1.11. till 15.6. every season, Enabled only through summer hiking season (from 16.6. till 31.10.).
 • New cache submission can be approved and published only as replacement of existing cache and only after prior explicit approval by TANAP (managed by reviewer once per year). This is rule for all cache types, including Earthcaches.
 • Events can be organized as usual, respecting all local laws and rules.

04 Virtual Rewards - pravidlá

Tieto pravidlá platia pre zakladanie nových virtuálnych kešiek typu Virtual Rewards. Tento typ kešky je špeciálny - virtuálnu kešku môžu založit len vybraní owneri, ako je vysvetlené v tomto blogu: https://www.geocaching.com/blog/2017/08/virtual-rewards/

Originálnu, anglickú verziu týchto pravidiel nájdeš v tomto clánku Centra pomoci: https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.page&id=899

Zmena pravidiel je vyhradená.

Povolenia

Virtuálne kešky môžeš umiestnit len na miesta, kam je vstup a pohyb povolený. V prípade niektorých citlivých lokalít ta môže reviewer požiadat o preukázanie povolenia, aby sa uistil, že majitel / správca daného areálu o virtuálnej keške vie.

Vzdialenost k iným keškám

Pre virtuálne kešky neplatia žiadne obmedzenia, co sa týka vzdialenosti k iným keškám. Ak máš v pláne založit virtuálku a chceš sa vyhnút situácii, že niekto iný pripravuje podobnú kešku na rovnakom mieste - požiadaj reviewera, aby skontroloval, ci v okolí nie je nejaká keška v štádiu prípravy.

Dovolenkové kešky

Owner kešky musí navštívit lokalitu a všetky prípadné dodatocné trasové body virtuálky pocas 2 mesiacov pred odoslaním kešky na posúdenie. Ciže je nevyhnutné, aby v tej lokalite osobne bol - a to v nedávnej dobe. Odporúcané je však založit svoju virtuálku v blízkosti tvojich domovských súradníc.

Stránka kešky

Text a úlohy pre zalogovanie kešky musia byt napísané v domácom jazyku, alebo v anglictine. Ostatné jazykové mutácie listingu sú vítané, ale domáci jazyk musí byt v listingu uvedený ako prvý. Reviewer môže požadovat preklad do jazyka, ktorému rozumie, aby ti mohol pomôct zverejnit kešku. Pre kešky na Slovensku je teda nutná slovencina ako primárny jazyk v listingu, preklad do iných jazykov, najmä anglictiny, je vítaný, ale nie povinný.

Dátum založenia kešky nesmie byt skorší ako 24.august 2017.

Úlohy na zalogovanie

Prijatelné typy úloh sú:

  • Otázky, ktoré môžu byt zodpovedané jedine návštevou daného miesta.
  • Úlohy, ktoré má hrác splnit pri návšteve miesta (napríklad nájst 5 sôch na budovách okolo a poslat fotku najvyššej z nich).
  • Spravit fotky okolia, alebo GPS prístroja / smartfónu priamo na mieste.
  • Pripojit k logu fotku kešera na zadaných súradniciach - ale nemožno vyžadovat, aby bola na fotke tvár (z dôvodu ochrany súkromia).
Trasové body

Virtuálne kešky môžu mat dodatocné waypointy - trasové body.

Fyzické stage ale nie sú povolené, celý dizajn kešky musí byt virtuálny, sám neumiestnuj do terénu nic.

Nové 15.12.2017: Úvodné súradnice kešky nemôžu byt falošné (musia byt relevantné pre ich priamu návštevu v teréne).

Údržba

Owner kešky je zodpovedný za údržbu virtuálnej kešky a jej stránky, ked to bude potrebné - napríklad v prípade, ak sa zmenia podmienky prístupu ku keške, alebo cokolvek iné. Vlastník je tiež zodpovedný za vymazanie falošných a nevhodných logov.

Virtuálne kešky zostávajú “zdedeným” typom kešky a preto nemôžu byt adoptované iným kešerom.

Pravidlá Geocachingu, ktoré platia všeobecne a aj pre virtuálne kešky
Miesto kešky:
Stránka kešky:

 

 

Slovakia Reviewers

FitReviewer (Rikitan) - celé Slovensko

FroggyBearReviewer (Mikme & Vigi) - celé Slovensko

Earthcache Reviewer for Slovakia

 geoawareCZ (Galdra)

O tejto Wiki

Geocaching na Slovensku funguje podla jednotných, celosvetových pravidiel - Geocache Listing Requirements / Guidelines. Všeobecné Guidelines plne postacujú na to, aby hra prinášala radost a naplnenie každému, kto sa hrat chce a zároven zabezpecujú, aby pritom nevznikali nezákonné, ci inak škodlivé situácie.

V takmer každej krajine sa casom objaví situácia, ktorá si vyžaduje zaviest a rešpektovat nejaké to lokálne pravidlo. Práve táto Wiki je vyhradené miesto pre doplnkové, slovenské pravidlá hry, ktoré museli byt dohodnuté nad rámec všeobecných Guidelines.

Sú to ustanovenia, ktoré priamo neurcil prevádzkovatel hry, spolocnost Geocaching Headquarters, ani lokálny reviewer, ale boli dohodnuté na podnet urcitej regionálnej autority, napríklad Železníc SR, Správy národného parku, vlastníkov konkrétnych pozemkov a podobne. Prípadne sa vztahujú na niektorú našu zákonnú normu.

Táto Wiki je miesto, kde sú všetky lokálne pravidlá a obmedzenia zverejnené.

V prípade, že tu nejaké pravidlo nie je ešte spomenuté, neznamená, že neexistuje. Pri hre je stále nutné dodržiavat všetky naše zákony, ako aj všeobecné Guidelines. Pokial si myslíte, že je potrebné túto Wiki aktualizovat, budeme radi, ak kontaktujte niektorého z vyššie uvedených reviewerov.

 

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

 

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.


 

 

 

 • No labels