Skip to end of metadata
Go to start of metadata

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.


Att tänka på vart du placerar geocacher i Sverige

Sverige är ett fantastiskt land när det gäller tillgång till natur och allemansrätten ger oss möjlighet att vistas nästan överallt.Men det innebär det inte att man kan placera geocacher överallt för den sakens skull. Sunt förnuft och kunskap om allemansrätten är nödvändig. Läs här vad naturvårdsverket anser om geocaching.

Utöver riktlinjerna behöver du ta hänsyn till följande förtydliganden och restriktioner när det gäller cacheplaceringar i Sverige:

Kyrkor

Svenska kyrkan har kontaktat oss och undanbett sig placering av geocacher inom deras områden. Med det avses allt innanför murar, runt kyrkor och kyrkogårdar. Förbudet gäller hela kyrkomuren (även utsidan!) .

Fornminnen

Fornminnen skyddas enligt svensk lag av fornminneslagen och vi tillåter inga placeringar i eller i omedelbar närhet till sådana. Vi vill ha ett "säkerhetsavstånd" av 25-50 meter från ett fornminne för att undvika risken att letare skadar ett fornminne pga. dålig GPS-mottagning tex.

TIPS! Riksantikvarieämbetet har en utmärkt sökfunktion du kan använda för att kontrollera hur det fornminnen ligger i närheten av den plats du funderar att placera en cache på. Det går att söka via karta eller plats. Länken dit är http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Ett sätt att snabbt komma igång är att scrolla in kartan till rätt område, kryssa i rutan "sök inom befintlig kartbild" bland sökalternativen till vänster och därefter klicka på "Sök".

Stenmurar och liknande

Stenmurar och liknande föremål riskerar att snabbt plockas sönder av ivriga letare. Särskilt stor är risken då cachen av en eller annan anledning försvinner. Många av dessa murar är dessutom skyddade av fornminneslagen. Riktlinjen som förhindrar placering i stenmurar lyder "Geocacher skall placeras så att omgivningen, vare sig den är naturlig eller skapad av människor, är säker från både avsiktlig och oavsiktlig åverkan." och du finner den här.

Fågelskyddsområden och boplatser för skyddade fågelarter

Vi tillåter inte placeringar av cacher i fågelskyddsområden med helt eller begränsad tillträde delar av året. Detta eftersom det visar sig att många letare inte bryr sig om sådana tillträdesförbud och därmed stör fågellivet. Ej heller tillåts placering av cacher i närheten av skyddade fågelarters boplatser pga. risken för att störa dom.

Sjömärken och fyrar

I Sjötrafikförordningen kan man läsa om de lagar som gäller inom Sveriges gränser beträffande sjöfart.
Förordningen kan du läsa i sin helhet på riksdagens hemsida.

I 3 kapitlet och femte paragrafen kan man läsa: "Fartyg får inte förtöjas vid fyrar, sjömärken eller andra säkerhetsanordningar."
Detta gör att inga cacher kan gömmas på prickar, fyrar eller andra sjömärken som står i vattnet.

Om sjömärket är landbaserat avgörs det från fall till fall med en bedömning från vår sida.

Statliga broar och tunnlar mm

Vi tillåter inte placeringar i statliga broar då Trafikverket sagt nej till detta. Man kan se vilka broar som staten är väghållare på i BatMan.

Naturreservat

För naturreservat finns inga givna riktlinjer. Det gäller att läsa på respektive naturreservats föreskrifter. Oftast är det Länsstyrelsen eller kommunen som sköter om reservaten och skriver föreskrifterna. Lättaste sättet är att googla på reservatets namn och lägga till ordet "föreskrifter", så brukar man komma rätt.

Tänk på att en geocache kan jämställas med en orienteringskontroll.

Event

Riktlinjerna pratar om att eventstackning inte är tillåtet. I Sverige tillämpar vi därför regler enligt nedan,

  • Ett event skall vara minst 30 km från ett annat event eller ha sin start/slut-tid 5 timmar från andra events start/sluttid.
  • CITO och Event skall vara minst 30 km från varandra om dom är på samma tid. Att ha CITO med efterföljande event är tillåtet och räknas inte som stackning.
Undantag för avståndet kan ges om man kan på ett adekvat sätt påvisa att den enda rimliga transportvägen är mer än 30 km.
Observera att detta är en svensk tillämpning av huvudriktlinjerna och kan komma att justeras utan nämnvärt längre förvarning


Granskningsprocessen

Hur går granskningsprocessen till?

Här kan du läsa hur du snabbare kan få sin cache publicerad


Skapa ett granskarmeddelande / reviewer note

Här kan du läsa hur du kommunicerar med din reviewer under granskningsprocessen av en geocache


Tidsstyrning

Om man vill att en cache skall släppas vid ett speciellt tillfälle, så som event, jubileum, högtid etc, kan man få detta. Det är då viktigt att man skriver ett tydligt granskarmeddelande/reviewer note på varje cache som man vill ha detta på. Meddelandet skall innehålla både datum och tid samt en enkel anledning till varför cachen "måste" tidsstyras.

Vi erbjuder enbart en tidpunkt per tillfälle. Det innebär att man kan inte få cacher släppta varje timme en hel dag. Detta gäller även event. Vi kan göra undantag för detta om det finns adekvata skäl. Dessa tar vi då upp för diskusion när cachen granskas.

Event kan inte tidsstyras

Tidsstyrning sker på halvtimmesbasis.

Agenda och marknadsföring

Vad kan cachebeskrivningen innehålla avseende agenda och marknadsföring


Hur gör jag om jag inte är nöjd med ert beslut?

Skicka en cache till Geocaching HQ för Appeal


Kontakta oss

Välkommen att ta kontakt med någon av oss svenska reviewers!

Gäller ärendet en pågående granskning av en cache vill vi alltid att ni skriver en reviewer note på cachen, se länk , då samlas allt om cachen på rätt ställe.This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.