Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Covid-19 opdatering

Senest redigeret 187. september december 2020

EVENTS UNDER COVID-19

Der bliver, indtil videre ikke frigivet nye events i Danmark.

De events der allerede er frigivet bliver aflyst af reviewerne hvis antallet af deltagere ser ud til at overskride grænsen for størrelsen på forsamlinger. Det er ikke tilladt at have deltagerbegrænsning på events. Husk at alle personer på eventstedet tæller med, også selvom det er mugglere der bare vil købe en is eller nyde deres madpakke.

The Event guidelines specifically state

“An Event Cache is a gathering of geocachers, focusing on the social aspect of geocaching. It is organized by geocachers, for geocachers and those interested in learning the game.”

We believe you don’t focus on the social aspect if you intentionally exclude people, send them away, or limit attendance. All of these would make Events not open to all.

“Events must comply with health and safety guidelines, as well as all local laws. Event cache owners are responsible for ensuring the number of people in attendance is in accordance with any local restrictions on gatherings.”

Once an event gets published, the responsibility of ensuring that the number of people in attendees is in accordance with any local restrictions on gatherings is on the Event owner. If the numbers are exceeded, this means that the Event needs to be canceled, not that it needs to have arbitrary attendance restrictions added to it.

Geocaching HQ tillader med andre ord ikke, at eventejere sætter deltagerbegrænsninger på events. Man kan godt sætte en adgangsbegrænsning til et lokale, men deltagere, der dukker op på koordinaterne i det angivne tidsrum, har lov at logge eventet alligevel og tæller med i det samlede deltagerantal, som derfor kan komme i konflikt med myndighedernes forsamlingsbegrænsning.

Vi opfordrer derfor til, at man ikke foreløbigt møder uanmeldt op til et event, da konsekvensen i værste fald kan være, at alle deltagere idømmes en bøde på 2.500 kr. for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Hvis man som eventejer er usikker på om man kan afholde eventet inden for myndighedernes og Geocaching HQs krav, bør man lade være. 

Hvis myndighederne igen skærper reglerne for offentlige fritidsaktiviteter, kan vi blive nødsaget til at aflyse og arkivere events, der er publiceret.

Ovennævnte særregler gælder fra de er offentliggjort og indtil videreDagens udmeldinger om skærpede restriktioner i 38 kommuner gør ikke at vi ændrer vores politik for publicering af geocacher og events.

Geocacher

Geocacher publiceres som normalt. Visse cacher kan ikke publiceres, det er fx cacher hvor man skal puste/suge/blæse/røre for at aktivere eller åbne beholderen.

Events

Der bliver, indtil videre ikke frigivet events i Danmark.

Vedligeholdelse af cacher i Covid-19 perioden

Kan du ikke tilse en nødlidende cache pga. Covid-19, så skal du skrive det i en log af type "note" på cachen. Så kan alle se, og forstå, at cachen er inaktiv i længere tid end normalt. Når Covid-19 restriktionerne hæves, har du de sædvanlige 4 uger til at vedligeholde cachen.


INDHOLD

Table of Contents
maxLevel3

Generelt

Denne regionale geo-wiki udgør ikke en komplet oversigt, som dækker alle situationer inden for geocaching, men er tænkt som et lokalt dansk supplement til de generelle retningslinjer for geocaching og “Terms of Use”, og uddybning af ting der ofte giver anledning til spørgsmål.

Reviewerne er geocachere, som er håndplukket af Geocaching.com (HQ) og andre reviewere, og som vurderer om indsendte cacher opfylder retningslinjerne inden de bliver frigivet. Udover retningslinjerne, anvender reviewerne instrukser og informationskilder i HQ til at afgøre om en cache kan publiceres eller ej. Reviewerne arbejder frivilligt og ulønnet. 

Det er ikke sikkert, at alle grunde til at afvise publicering af en cache, fremgår direkte af retningslinjerne. Nogle gange beror afgørelsen på fortolkninger af retningslinjerne som Geocaching HQ (Geocaching.com's hovedkvarter) har bedt reviewerne om at følge.

Reviewere

I Danmark bliver nye cacher og events - (dog ikke Earth Cacher) gennemgået af danske reviewere, inden de bliver frigivet. Reviewerne skal sikre, at reglerne for geocaching overholdes, fx ved at sikre, at reglerne om afstand og indhold i beskrivelsen er overholdt.

De nuværende reviewere er Toa Ignika, Toa Takanuva og Toa Onua, som skiftes til at have vagten. Profilerne er alias for rutinerede geocachere som har været med i mange år.

Earth Cacher vurderes af et særskilt korps af reviewere, der ikke nødvendigvis taler/skriver dansk.

 1. Område
  De danske reviewere gennemgår cacher og events i Danmark, Grønland, Færøerne og på Nordpolen. I praksis kan der dog ikke placeres cacher på Nordpolens iskappe, da den som bekendt ikke ligger fast.

 2. Sprog
  For at få publiceret en cache i Danmark, skal cachen være udformet på et sprog, reviewerne forstår, primært dansk eller engelsk. Cacher der kun er udformet på andre sprog, vil ikke blive publiceret, medmindre sproget er en del af en Mystery-opgave. Dansk skal altid stå først. Færøsk og grønlandsk har samme sproglige rettigheder der, men laver du en cache på færøsk eller grønlandsk må vi bede dig om at hjælpe reviewerne med en oversættelse til dansk eller engelsk.

  Earthcacher skal som minimum altid være på det lokale sprog.

Retningslinjer for placering af geocacher i Danmark

Overordnet set følges de internationale retningslinjer, men da de er udarbejdet i USA med udgangspunkt i amerikanske forhold, kan der være særlige danske forhold eller lovgivning at tage hensyn til.

Her er nogle af de danske tilpasninger af reglerne:

 1. Kirkegårde og gravpladser
  Det er tilladt at placere cacher på kirkegårde og gravpladser, hvis kirkegårdsejeren har givet skriftlig tilladelse til det. Gravfreden skal selvfølgelig respekteres, så du må ikke lægge en cache bag en gravsten eller på en grav. En placering, der kræver brug af træklatringsudstyr eller extractor på kirkegårdens område er heller ikke tilladt, uanset hvad kirkegårdsejeren giver lov til.

 2. Kirkegårdsmure og stendiger
  Det kan slide hårdt på omgivelserne når geocachere leder efter en cache. Kirkegårdsmure og andre stendiger er beskyttet af forskellige lovgivninger, men betragt dem som fredede. Derfor er det ikke er tilladt, at gemme cacher i dem eller nær ved.

 3. Fortidsminder
  Naturstyrelsen tillader at man skjuler cacher ved fortidsminder som stendysser o.l., når bare man ikke flytter på sten eller graver i området.

 4. Jernbaner
  Det er som udgangspunkt ikke tilladt at gemme cacher på Banedanmarks eller DSBs områder, men det kan accepteres på deres offentligt tilgængelige områder, hvis ikke søgning efter cachen er til gene for andre, eller bringer dem der leder ind på områder med adgang forbudt. Events må ikke afholdes på stationer.

 5. Skoler, børnehaver og legepladser
  Skoler og børnehaver betragtes som privat område og der kræves derfor skriftlig tilladelse fra ledelsen til at placere en cache på deres område. Vi fraråder det dog, da søgen efter cacher i områder hvor mindreårige børn er samlet, kan føre til misforståelser. Samme forhold gør sig gældende ved legepladser.

 6. Caching på Naturstyrelsens områder
  De danske reviewere har været i dialog med Naturstyrelsen, som tillader udlægning af cacher (inkl. Premium) i deres områder, så længe de almene regler for færdsel i områderne overholdes. Desuden skal cacheejeren indberette cachernes placering til den lokale afdeling af Naturstyrelsen. Det er ikke tilladt at gemme cacher i huler og huller, da de kan være beboet af fredede dyr (f.eks. grævlinge). Du behøver ikke afvente svar fra Naturstyrelsen før du sender cachen til frigivelse.

 7. Cacher i træer
  Placering af cacher i Naturstyrelsens træer, kræver normalt skovfogedens godkendelse. Træklatring kræver desuden tilladelse fra Naturstyrelsen. Uanset tilladelser fra Naturstyrelsen, er det ikke tilladt, at klatre i træer med fuglereder.

 8. Private skove
  Som det fremgår af betegnelsen, er private skove privat ejendom. Selvom der er offentlig adgang i private skove fra kl. 06 til solnedgang, må du ikke udlægge cacher i dem uden ejerens skriftlige tilladelse. Du kan læse mere om adgangen til private skove HER.

 9. Cachefrie områder i Danmark
  Der er nogle få områder i Danmark, hvor ejeren eller forpagteren udtrykkeligt har frabedt sig udlægning af cacher. Det drejer sig om:
  • Dyrehaven ved Klampenborg, omkring N 55 48.000 E 012 34.000
  • Overgaard Gods ved Mariager Fjord, omkring N 56 41.000 E 010 15.000 (privat skov)
  • Stoubæk Krat ved Aulum, omkring N 56 18.000 E 008 51.500 (privat skov)
  • Højskolen Snoghøj ved Fredericia, omkring N 55 31.300 E 009 42.500 (privat have/skov)
  • Høgildgård Plantage, omkring N 56 03.400 E 008 56.700 (privat skov)
  • Birkebæk Plantage, omkring N 56 02.000 E 008 57.900 (privat skov)
  • Harreskov Plantage, omkring N 56 03.000 E 008 54.300 (privat skov)
  • Skov Olsens Plantage, omkring N 56 06.000 E 009 06.700 (ejet af Herning kommune, placeret i Ikast-Brande kommune)
  • Nord for Knudmosesøerne, omkring N 56 07.300 E 009 01.000 (privat skov)
  • Airside i lufthavne, og andre afspærrede civile og militære områder
  • ISPS områder i havne

 10. Sømærker o.l.
  Placering af cacher på sømærker, kræver skriftlig tilladelse fra Søfartsstyrelsen eller den lokale havnefoged.

 11. Loggen
  Selve loggen skal være én man fysisk kan skrive på, og den skal være udskiftelig. Det vil sige at en log ikke må være et USB stik man skal sætte i en computer for at logge, eller en væg man skal skrive på.

 12. Entré
  Retningslinjerne tillader at placere cacher eller afholde events, hvor der skal betales et “symbolsk beløb” for adgang til området. Og hvor meget er et “symbolsk beløb” så? HQ mener det er i størrelsesorden 10€/10$ og vi har taget det europæiske niveau til os, der svarer til 75 kr.

 13. Sprog
  Cacher, der sendes til review i Danmark, skal som minimum være på dansk eller engelsk for at de danske reviewere kan vurdere dem, medmindre der er tale om en Mystery-cache, hvor en del af løsningsmodellen er knyttet til noget med fremmedsprog. I de tilfælde skal CO forklare løsningsmodellen for reviewerne på et sprog de forstår dvs. dansk eller engelsk.

Uddybning af retningslinjer og begreber

De originale retningslinjer er udarbejdet på engelsk og der kan gå nuancer tabt i oversættelsen. Der kan også være behov for at tilpasse visse udtryk eller begreber til danske forhold. Nedenfor finder du et udpluk af retningslinjerne og begreber, som vi har erfaring med kan kræve ekstra forklaring.

 1. Virtuelle og fysiske koordinater og waypoints
  Hvis du synes det er svært at forstå forskellen på virtuelle og fysiske koordinater og waypoints, så læs med her. 

  1. Koordinater betragtes som virtuelle, når:
   •  de er fiktive
   •  der ikke er gemt noget på koordinaterne, som er nødvendigt for at finde frem til cachens slutplacering, eller
   •  hvis der er et naturligt forekommende spor på stedet (f.eks. et vejskilt, vinduer i en bygning, tværstolper på en bro eller andet man kan nøjes med at iagttage). 
  2. Koordinater betragtes som fysiske, når:
   • du har gemt et objekt på stedet
   • du har skrevet med UV-pen eller sat andre mærker op
    OBS Reflekser opsat i forbindelse med natcacher betragtes som virtuelle waypoints

 2. Multicache
  En Multicache er kendetegnet ved at:
  1. Cachen kan findes ved at læse cachebeskrivelsen og følge instruktionerne i marken.
  2. Der skal være en opgave eller et spor på startkoordinatet, som man skal besøge for at blive ledt videre til næste step eller slutplaceringen.
  3. Alle mellemtrin, man skal besøge undervejs, skal oprettes som waypoints. Her gælder de samme regler for hvornår de er virtuelle og fysiske. Der behøver ikke være 161 meter mellem fysiske waypoints indenfor den samme cache.
  4. Alle fysiske waypoints tæller med ved overholdelse af afstandsreglen i forhold til andre cacher.

 3. Mysterycache
  Det er typisk for en mysterycache at slutkoordinaterne, hvor beholderen er gemt, ikke fremgår direkte af cachebeskrivelsen. Man skal løse en opgave, regne noget ud eller finde oplysninger der rækker ud over cachebeskrivelsens tekst. Mysterycachers startkoordinater er normalt virtuelle, og skal som regel ikke besøges for at man kan løse opgaven.

  For at reviewerne kan vurdere om løsningsmodellen til en mystery overholder retningslinjerne, skal løsningsmetoden beskrives i en note til reviewerne inden cachen frigives.

  Bonuscacher i forbindelse med fx en serie af cacher, eller i forbindelse med en Adventure Lab cache, skal altid oprettes som en Mystery cache.

 4. Challengecacher
  En Challengecache er en Mysterycache, hvor man skal opfylde nogle bestemte krav, før man må logge cachen som “Fundet”. Man må godt skrive sig i logbogen inden man opfylder kravene, men så må man kun logge en "Note" om fundet i første omgang. Når man så senere opfylder kravet, må man logge cachen som "Fundet" uden at besøge cachen igen.

  På nyere Challengecacher (fra 2016 og frem) kan du tjekke om du opfylder betingelserne for at logge cachen ved at anvende Challengecheckeren. Den er også cacheejers bevis for at finderen opfylder kravene. Det er cacheejer, der skal bevise at en finder ikke er kvalificeret - ikke omvendt.

  Nye Challengecacher skal opfylde en række betingelser og have en Challengechecker, som er udarbejdet til cachen, før de kan blive frigivet.

  Der må kun frigives én Challengecache af hver slags pr. region. Til at vurdere om to Challengecacher er for ens, bruger man bl.a. “halvt/dobbelt op”-reglen. Det betyder, at hvis en Challengecache i regionen f.eks. har krav om fund af 10 Traditionelle cacher, skal en ny Challenge med krav om fund af Traditionelle cacher være med maks. 5 (halvt) eller min. 20 (dobbelt op) cacher. Hvis en Challenge indeholder en kombination af udfordringer, fx “Find 10 traditionelle og 10 multicacher”, og der findes en anden Challengecache i regionen, hvor bare ét af kravene indgår, og det ikke overholder “halvt/dobbelt op” reglen, betragtes de som værende for ens.

  Derudover skal cacheejer - ud over selv at opfylde kravet - også vise, at mindst 10 andre danske geocachere opfylder kravene til Challengecachen inden den bliver frigivet. Listen over dem, der opfylder kravene, skal skrives i en note til reviewer.

  Når du opretter en ny challenge cache idag, så SKAL du sætte attributten med challencache. Har du en gammel challengecache vil vi opfordre dig til at redigere den, og sætte attributten på.

 5. Events
  Flere events samme dag, der henvender sig til stort set samme deltagerkreds eller afholdes af samme eventejer, er ikke tilladt. I souvenirperioder, må den samme eventejer ikke holde events flere dage i træk. Hvis du ønsker at holde en serie af events samme dag, eller events med flere programpunkter i samme område henvendt til samme deltagere, skal du oprette det som ét samlet event.

  I Danmark har vi desuden denne regel: 

  Hvis to events er mindre end 5 km fra hinanden, skal der gå mindst en halv time fra det første slutter, til det næste begynder. Det vil sige, at hvis et event slutter kl 13:00, må et andet event, indenfor 5 km, først starte kl 13:30.

  Det er dog tilladt at samme arrangør arrangerer et CITO og et almindeligt event i forlængelse af hinanden.

  Events må ikke afholdes i trafikknudepunkter som f.eks.:

  1. lufthavne
  2. færgehavne
  3. krydstogthavne
  4. togstationer

 6. Virtuelle/Virtual Reward
  Man kan ikke uden videre oprette en virtuel cache. Retten til at oprette en Virtuel cache får man tildelt direkte fra Geocaching HQ. De danske reviewere har ingen indflydelse på, hvem der får dem tildelt.

  Virtuelle er en cachetype uden fysisk logbog. De skal indeholde logningskrav, der er specifikke nok til at cacheejer kan vurdere om finderen har været på stedet med det formål at logge cachen. Man kan godt forlange et billede fra stedet, men ikke at finderens ansigt er med på billedet (pga. GDPR).

 7. Adventure labs
  Man kan ikke uden videre oprette en Adventure Lab. Retten til at oprette en Adventure Lab får man tildelt direkte fra Geocaching HQ. De danske reviewere har ingen indflydelse på, hvem der får dem tildelt og gennemser dem heller ikke inden offentliggørelse.

  En Adventure Lab kan have én bonuscache tilknyttet, som skal oprettes som en Mystery cache, og sendes til review som normalt.

 8. Kommercielle eller cacher med en dagsorden
  En cache må ikke være kommerciel. Det vil sige at cachenavn må ikke være et firmanavn, beskrivelsen må ikke være anprisende og links eller logoer må ikke være i beskrivelsen eller som baggrundsbillede.

  Dette gælder både for firmaer, interesseorganisationer og religiøse budskaber.

FTF (First to find)

FTF er ikke en del af den officielle leg, men er en forkortelse nogle skriver i loggen for at vise, at de var først til at finde cachen. Der er ingen officielle retningslinjer for brug af forkortelsen. Man kan ikke stille specielle krav om FTF i en cache og Challengecacher kan ikke baseres på krav om FTF.

Der er mange som synes FTF er en hyggelig tradition, og cacheejeren lægger ofte et First Finder Certifikat i cachen som en lille erindring til den der blev den første der fandt cachen.

Gamle retningslinjer vs. nye retningslinjer

Gamle cacher kan være frigivet under andre retningslinjer, og der er derfor ikke garanti for at lignende cacher kan frigives i dag. Det gælder særligt omkring Challengecacher. 

Der kan også være lokale tolkninger af retningslinjerne i andre lande. Det er derfor ikke sikkert, at en cache der er frigivet i udlandet, også kan godkendes Danmark og omvendt.

Reviewprocessen

Reviewerne vil som udgangspunkt gerne frigive nye cacher. Men hvis en cache bliver afvist har vi ikke nødvendigvis taget stilling til alle cachens fejl og mangler, ligesom rettelsen af én fejl kan føre til at der opstår en eller flere andre fejl.

Generelt har reviewerne op til 7 dage til at reviewe en cache, og er der fejl eller mangler, så starter reviewprocessens tidsfrist forfra, når du har rettet fejl og mangler og sender cachen ind til review igen. Normalt er reviewerne i Danmark dog meget hurtigere end det.

Tidsbestemt udgivelse
Som cacheejer kan du være med til at bestemme, hvornår en cache bliver publiceret. For kunne opfylde dit ønske er det nødvendigt at sende cachen ind til godkendelse i god tid.

Ønsker du cachen frigivet på et bestemt tidspunkt, kan det ske på minuttal 00 og 30. Reviewerne kan ikke garantere at udgivelsen finder sted på det ønskede tidspunkt, men de tilstræber at opfylde dine ønsker. For at få en cache frigivet på et bestemt tidspunkt, skal du skrive det ønskede tidspunkt (og dato) i en note til revieweren. Når en cache er sat til at blive frigivet på et bestemt tidspunkt er den låst for redigering indtil frigivelsen.

Forhåndsgodkendelse af en placering
Har du fundet det perfekte sted til en cache, men har behov for lidt tid for at få beskrivelsen og/eller beholderen gjort lige så perfekt, så kan du forhåndsreservere placeringen. Det gør du ved at oprette cachen som normalt, men skrive i en note til reviewer, at der er tale om en forhåndsreservering. Det er final location og placeringen af eventuelle fysiske waypoints du kan reservere plads til.

En forhåndsreservering gælder i op til 4 måneder. En forhåndsreserveret cache er ikke låst for redigering, og når du vil have cachen frigivet, skal du sende en mail til reviewerne, som så vil reviewe cachen færdig og frigive den, hvis den er OK. Ellers bliver den sendt retur til dig for fejlretning. Hvis en anden geocacher, efter de 4 måneder, ønsker at udlægge en cache indenfor 161 meter, bliver den reserverede cache arkiveret.

Uanset om der er en beskrivelse af cachen når den bliver forhåndsreserveret, så er det kun placeringen der forhåndsgodkendes. Selve cachebeskrivelsen bliver først reviewet når cachen frigives, eller bliver låst til frigivelse på et bestemt tidspunkt.

Deaktivering og arkivering (lukning) af misligholdte cache

Det er en del af reviewernes opgave at holde øje med om cacher bliver vedligeholdt. Det gør reviewerne ved at modtage meldinger fra HQ, Needs Archive og Maintenance logs fra geocachere, og ved at holde øje med andre logs på cacherne.

Hvis reviewerne har en mistanke om at en cache er misligholdt eller væk, vil de gøre cachen inaktiv og bede cacheejeren om at kontrollere om cachen er ok. Dette skal man gøre indenfor 4 uger.

Hvis ikke cacheejer reagerer inden for tidsfristen, kan reviewerne arkivere cachen. En cache der bliver arkiveret af en reviewer pga manglende vedligeholdelse kan ikke blive gjort aktiv igen.

Hvis cacheejer selv gør en cache inaktiv, fx fordi den er taget hjem til reparation, har cacheejer også 4 uger til at gøre cachen aktiv igen. Ellers får man måske en henvendelse fra reviewerne.

Reviewerne giver normalt 4 ugers svarfrist før de arkiverer cacher. Har du en særlig grund til at holde en cache inaktiv i længere tid, så log en note på cachen, hvor du fortæller om årsagen, og hvornår du regner med at cachen bliver aktiv igen. Så er reviewerne meget forstående, og andre cachere kan se, at der sker noget med cachen.

Aktuel information fra de danske reviewere
De danske reviewere har en side på Facebook, som vi bruger til generel kommunikation, som ikke kommer fra HQ. Siden hedder Danske reviewere https://www.facebook.com/DanskeReviewere

Kontakt de danske reviewere
Du kan skrive til de danske reviewere på dansk. Når du skriver om en bestemt cache skal du sende et link med til cachen. Du skriver nemmest et link ved at skrive http://coord.info/GCXXXXX, hvor GCXXXXX er cachens GC-nummer.

De danske reviewere har en fælles postkasse danskereviewere@gmail.com. Bruger du denne adresse, får du altid fat i den reviewer, der har vagten, og dermed får du den hurtigste ekspedition. 

Hvis jeg ikke er tilfreds med reviewernes afgørelser
Du kan altid klage over reviewernes afgørelser. Du skal henvende dig til Geocaching HQ. Se her hvordan du klager: https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.chapter&id=97&pgid=476

Reviewerne rolle er IKKE

At være smagsdommere over gode og dårlige cacher, eller gode og dårlige cachebeskrivelser og logs.

At være dommer i stridigheder mellem geocachere.

Hvor kan jeg læse mere?

Help Center nederst på geocaching.com siden er et godt sted at søge med søgeord.

Der findes en generel dansk Wiki på https://geowiki.wegge.dk/wiki/Forside


Info
iconfalse
titleDenmark Reviewers

Toa Ignika  

Toa Takanuva

Toa Onua


Include Page
About This Guide
About This Guide


Include Page
Creative Commons License
Creative Commons License