Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: uploaded PDF


Include Page
Page Header
Page Header

Obsah / Table of Contents

Table of Contents
minLevel2

NEWS / AKTUALITY

COVID-19: 17.01.2021

Aktualizované opatrenia zverejnené 17.1.2021 nemenia nic podstatné. Vláda prijala Uznesenie UV-832/2021, ktoré je dostupné tu.


Publikovanie nových kešiek: Stále bez obmedzení.

Údržba kešiek:
Ak ste ownerom, stále je potrebné reagovat na logy hrácov a reviewerov - zmiznuté, ci poškodené kešky disablovat a pokial to vaša situácia a aktuálne platné obmedzenia umožnujú, obnovovat ich v priebehu maximálne 4 týždnov. Ak z akýchkolvek prícin nemôžete, nic sa nedeje, teraz sú iné priority - stací pravidelne komunikovat. Napíšte k vašej keške log o dalšom pláne a predpokladanom termíne údržby. Disablované kešky bez odozvy ownera môžu byt považované za opustené a po urcitom case archivované. Precítajte si viac o ocakávaniach vo vztahu k údržbe kešiek: 7.4. Maintenance expectations.

 Eventy: Stále ich nemôžeme publikovat. Možnost organizovania eventov je aktuálne naviazaná na COVID AUTOMAT (link nižšie). Podla neho bude možné usporiadat event až vtedy, ked stupen poklesne na Stupen ostražitosti II. Urcujú to regionálne indikátory ako Vážená 14-dnová incidencia (max. 150), pocet hospitalizovaných na 100000 obyvatelov (max. 12), trend 7-dnovej incidencie (max. 1).

488350127-COVID-AUTOMAT.pdf


COVID-19: 30.11.2020


Publikovanie nových kešiek: Bez obmedzení.

Údržba kešiek:
Ak ste ownerom, stále je potrebné reagovat na logy hrácov a reviewerov - zmiznuté, ci poškodené kešky disablovat a pokial to vaša situácia umožnuje, obnovovat ich v priebehu maximálne 4 týždnov. Ak z akýchkolvek prícin nemôžete, nic sa nedeje, teraz sú iné priority - stací pravidelne komunikovat. Napíšte k vašej keške log o dalšom pláne a predpokladanom termíne údržby. Disablované kešky bez odozvy ownera môžu byt považované za opustené a po urcitom case archivované. Precítajte si viac o ocakávaniach vo vztahu k údržbe kešiek: 7.4. Maintenance expectations.

 Eventy: Nemôžeme publikovat.

Aktualizované opatrenia platné od 26.11.2020 nemenia nic podstatné. Aktuálne už platí vyhláška c. 26 Úradu verejného zdravotníctva (PDF, 487 kB).

§ 4 (1) Podla § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikatelom a právnickým osobám zakazuje usporadúvat hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spolocenskej ci inej povahy v jednom okamihu v pocte nad 6 osôb.

Z tohto dôvodu eventy nadalej nemôžeme publikovat. Ukoncenie platnosti nepoznáme, plne to závisí od ocakávaného zmiernenia prijatých opatrení v budúcnosti. Prípadné eventy s obmedzením do 6 úcastníkov, ci eventy s virtuálnou úcastou nepovolujú pravidlá geocachingu - toto nie sú akceptovatelné alternatívy.


COVID-19: 17.11.2020

Nové opatrenia platné od 16.11.2020 menia obsah hygienických pravidiel, podmienky organizovania hromadných podujatí ako aj zoznam menej rizikových krajín. Precítajte si celé znenie Vyhlášky ÚVZ SR k režimu na hraniciach ako aj k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (PDF, 335 kB).

§ 4 (1)Podla § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikatelom aprávnickým osobám zakazuje usporadúvat hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spolocenskej ci inej povahy v jednom okamihu v pocte nad 6 osôb.

Z tohto dôvodu eventy nadalej nepublikujeme, ukoncenie platnosti nepoznáme.

COVID-19: 05.11.2020

Vláda dnes uznesením predlžila a upravila niektoré opatrenia. Nadalej platí zákaz zhromaždovania viac ako šest osôb. Preto stále nepublikujeme nové eventy. Aktuálne je uznesenie platné do 14. novembra 2020.

COVID-19: 01.11.2020

Od pondelka, 2.11.2020 prestáva platit zákaz vychádzania pre ludí s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Nové kešky opät publikujeme bez obmedzení. Eventy stále nepublikujeme.

COVID-19: 28.10.2020

Vláda dnes uznesením predlžila a upravila niektoré opatrenia. Nadalej platí zákaz zhromaždovania viac ako šest osôb. Preto stále nepublikujeme nové eventy. Aktuálne je uznesenie platné do 8. novembra 2020.


COVID-19: 24.10.2020

Zákaz vychádzania na celom Slovensku platí nateraz od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020. Potom prebehne celoplošné testovanie a premiér ocakáva, že sa prijme další zákaz vychádzania na dalšie dva týždne.

Dopad na Geocaching

 Eventy nateraz nepublikujeme, až do odvolania.

Nové kešky neodporúcame zakladat, ale publikujeme, pretože pobyt v prírode v rámci svojho okresu nie je zakázaný. Naviac, v intraviláne je možné vychádzat medzi 1:00 a 5:00 ráno. V uznesení vlády je zákaz vychádzania presne definovaný tým, že platí „od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v case od 05.00 hod. do 01.00 hod.“ Dá sa predpokladat, že platnost uznesenia bude postupne predlžovaná pre dalšie týždne.

Série kešiek neodporúcame zakladat. Väcšie, alebo mestské série budú publikované postupne, aby sme neiniciovali nadmerný sociálny kontakt pri FTF love.

K údržbe kešiek - ak ste ownerom, stále je potrebné reagovat na logy hrácov - zmiznuté, ci poškodené kešky disablovat a pokial to vaša situácia umožnuje, kešky v rámci vášho okresu udržiavat. Ak nemôžete, nic sa nedeje, teraz sú iné priority.

COVID-19: 12.10.2020

Zákaz zhromaždovania pre skupiny nad 6 osôb, ktorý vstupuje do platnosti od 15.10.2020, znamená STOP aj pre naše eventy.

Nové eventy nepublikujeme, existujúce musíme individuálne doriešit s ich ownermi. Vo väcšine prípadov musia byt odložené, alebo zrušené. Ak máš otázky, smeruj ich na ownera eventu, alebo napíš jednému z reviewerov. Snažíme sa pružne a rozumne reagovat na stále sa meniacu situáciu a súvisiace obmedzenia.

Základné odkazy

Pravidlá pre ukrývanie kešiek (Geocache hiding guidelines) ako aj Centrum pomoci (Help Center) obsahujú všetky potrebné informácie, predovšetkým o pravidlách ukrývania kešiek a starostlivosti o ne. Guidelines sú na stránke Geocaching.com preložené do mnohých jazykov, vrátane slovenciny. Jazykovú mutáciu Geocaching.com stránok si môžete prepnút na spodnom okraji webstránky. Clánky na stránkach Centra pomoci sú zatial len v anglictine, preklad je k dispozícií len vdaka automatizovanej služby Google translate.

Komunita

Dalšie informácie o Geocachingu na Slovensku sú dostupné na týchto stránkach:

Pravidlá špecifické pre Slovensko

Pravidlá pre ukrývanie kešiek platia celosvetovo, ale v mnohých krajinách je hra obmedzená dodatocnými pravidlami, ktoré reflektujú zákony danej krajiny, prípadne sociálne, ci kultúrne zvyklosti. Miera dodatocných obmedzení je závislá aj od rozšírenia hry v danej krajine - mnohé problémy vznikajú až pri masovejšom rozšírení hry a castokrát nemáme na výber, musíme nájst spolocnú rec s autoritami a vylúcit, ci obmedzit niektoré negatívne dopady hry.

Nižšie uvádzame pravidlá, platné pre Slovensko. Tam, kde je len odkaz na všeobecnéPravidlá pre ukrývanie kešiek, stací sa riadit nimi.

1. Úvod

Každému novému hrácovi odporúcame najskôr sa zoznámit s hrou Geocaching - a to formou hladania iných kešiek. Zakladat vlastné by mal zacat až neskôr - ked zistí, kde a ako bývajú dobré kešky schované a akými pravidlami sa hra riadi. Všeobecné odporúcanie je, že novácik by mal pohladat aspon 20 iných, rôznorodých kešiek, kým sa pokúsi založit vlastnú. Je to individuálne. Trvat na tom nemôžeme, odporúcame to vždy.

V každom prípade je nevyhnutné zoznámit sa ešte pred založením kešky so všetkými pravidlami ich zakladania a uvedomit si, že za každú založenú kešku je zodpovedný len jej vlastník - vrátane všetkých dôsledkov. Podrobnejšie info je v úvode Pravidiel.

2. Umiestnenie kešky

Všeobecne: Pravidlá - Umiestnenie kešky

Dodržiavame zákony, rešpektujeme zákazy, súkromné vlastníctvo, ohladuplnost k majetku a zásady ochrany prírody.

2.1 Ochrana prírody a krajiny

Pri zakladaní a hladaní kešiek je potrebné dodržiavat všetky zákonné normy vztahujúce sa na ochranu prírody a krajiny. Geocache je možné založit a hladat len na miestach, kam má verejnost volný prístup. Ten je obmedzený v chránených územiach od tretieho stupna vyššie na pohyb po vyznacených turistických a náucných chodníkoch. V týchto územiach môže byt keška založená len v bezprostrednej blízkosti oficiálneho chodníka.

Užitocné odkazy:

OdkazObsah
Zákon o ochrane prírody a krajinyTento zákon upravuje pôsobnost orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny. Užitocné info - rozsah obmedzení na územiach pod prvým až piatym stupnom ochrany.
Mapa chránených území ŠOP SRÚplná mapa všetkých chránených území v pôsobnosti Štátnej Ochrany Prírody.
Mapa Národného GeoportáluMapa chránených území a iných krajinných prvkov na Národnom Geoportáli, vrátane Katalógového klienta.

Štátny zoznam osobitne chránených castí prírody SR

Zoznam chránených území na Slovensku, spravovaný Enviroportálom.
Mapový klient ZBGISMapový klient Úradu geodézie, kartografie a katastra. Obsahuje najpodrobnejší miestopis s možnostou vyhladávania geografických objektov.
Mapa EnvirozátažeDalšie mapové informácie, environmentálneho charakteru.
Mapy Hiking.skKompletné turistické mapy Slovenska, s užitocnými vrstvami turistických trás, cyklotrás a kompletných chránených území s možnostou vloženia vlastných súradníc do mapy, kreslenia, importu a exportu GPX súborov.
2.1.1 Geocaching v Tatranskom národnom parku

Z dôvodu uplatnenia záujmov ochrany prírody a krajiny pri hre Geocaching je v kompetencnom území Správy TANAP-u potrebné dodržiavat nasledovné pravidlá:

BodUstanovenie
01

Prevádzkovanie kešiek vo vlastnom území TANAP-u v rámci hry Geocaching sa uskutocní v súlade so Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Prešove c. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku. * pozor - aktualizácia od sezóny 2017, cítaj poznámku nižšie

02Prevádzkovanie kešiek v maloplošných chránených územiach mimo vlastného územia TANAP-u (NPR Choc, NPR Prosiecka dolina, PR Turícke dubiny, resp. UEV Choc, UEV Prosecné, UEV Rieka Váh) sa uskutocní v súlade s ustanoveniami zákona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§14 až §16).
03V súvislosti s bodom c.1 a bodom c.2 budú v územiach s 3., 4. a 5. stupnom územnej ochrany prírody a krajiny akceptované len tie kešky, ktorých vzdialenost od najbližšieho vyznaceného turistického chodníka nepresiahne 10m.
04V súvislosti s bodom c.1 bude popis kešiek (listing) prevádzkovaných mimo vyznacené turistické chodníky obsahovat dôrazné upozornenie, že ide o horolezeckú túru a pre ich dostupnost sa vyžaduje sprievod odborne spôsobilej osoby – horského vodcu, alebo clenstvo v horolezeckom klube (horolezecké skúsenosti a horolezecká výstroj). Prípadné nedodržanie tejto podmienky môže viest k sankcionovaniu priestupcu a k zrušeniu kešky.
05V súvislosti s bodom c.1 bude rešpektovanie sezónnej uzávery vyznacených turistických chodníkov zabezpecené docasným plošným zaarchivovaním kešiek v termíne od 1.11. do 15.6. kalendárneho roka.
06Vzhladom na priestorovú distribúciu a pocetnost existujúcich kešiek v územiach s 3., 4. a 5. stupnom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetencnom území Správy TANAP-u, je potrebné uvažovat o momentálnom stave ako o maxime, a teda nové kešky budú vytvárané len formou výmeny za zrušené kešky, pokial nebude dohodnuté inak.
07V územiach s 3., 4. a 5. stupnom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetencnom území Správy TANAP-u, budú všetky novo vytvárané kešky schválené Správou TANAP-u.
08Na základe návrhu Správy TANAP-u bude keška zaarchivovaná v prípade, že pri jej prevádzkovaní bude zistené opakované porušenie platných právnych predpisov.
09V prípade, že bude keška zaarchivovaná a perspektívne sa nebude uvažovat s jej opätovným uvedením do hry, bude táto z terénu odstránená.


Tento dokument bol vypracovaný Správou Tatranského národného parku. 

*Aktualizácia (2017):

S úcinnostou od 15.6.2017 prijali okresné úrady v Prešove a Žiline vyhlášku Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku, ktorý stanovuje miesta a podmienky vykonávania športových aktivít v TANAP-e. Ide o docasné riešenie medzicasom neplatného návštevného poriadku. Jeho úlohou je do doby vyhlásenia (nového) Návštevného poriadku Tatranského národného parku legalizovat vybrané druhy športových aktivít na území TANAP-u.

Druhým záväzným dokumentom je verejná vyhláška Rozhodnutie o zimnej sezónnej uzávere z 25.10.2017 od OÚ Prešov. Vo vyhláške je uvedené, ktoré tatranské chodníky sa mimo sezóny uzatvárajú a kedy presne.

Oficiálny zdroj: tanap.sopsr.sk - Informácie pre návštevníkov 

Geocaching v TANAP-e - komentár reviewera

V súvislosti so znacným rozšírením hry geocaching na území Tatranského Národného Parku, pristúpila Správa TANAP-u k stanoveniu vyššie uvedených obmedzení, platných od 1.11.2016. Ich výsledná podoba do znacnej miery zachováva aktuálne možnosti hry a zároven zabezpecuje dodržiavanie Návštevného poriadku a zásad ochrany prírody. Dohoda je výsledkom pocetných stretnutí zástupcov OZ Geo.guru so zástupcami Správy NP a trpezlivého vysvetlovania stanovísk oboch zainteresovaných strán.

Pre existujúce kešky to znamená:

 • Zachovanie všetkých existujúcich kešiek v TANAPe, ktorých uloženie rešpektuje Návštevný poriadok (najmä uloženie do vzdialenosti 10m od TZT).
 • Zachovanie schváleného zoznamu významných kešiek na horolezecky dostupných vrcholoch.
 • Deaktivovanie kešiek, ktoré porušujú vyššie uvedené pravidlá.
 • Archivovanie kešiek, pokial ich owneri urýchlene nepremiestnia tak, aby boli v súlade s vyššie uvedenými pravidlami.
 • Kešky, umiestnené v lokalitách, kde platí sezónna uzávera TZT budú od 1.11. do 14.6. deaktivované reviewerom s upozornením o zákaze ich hladania.
 • Následnú aktiváciu kešky na zaciatku letnej turistickej sezóny môže zalogovat owner kešky, alebo tak spraví reviewer.

Pre nové kešky:

 • Nová cache v TANAP-e na území v 3.stupni ochrany a vyššom bude môct vzniknút len ako náhrada archivovanej a len po schválení TANAP-om.
 • Zoznam náhradných kešiek na schválenie bude poskytovat raz rocne TANAP-u reviewer. Súcastou žiadosti musí byt súhlas vlastníka, alebo správcu pozemku, kde má byt nová keška založená.

Vyššie uvedené pravidlá:

 • Platia pre všetky typy fyzických kešiek a ich stagov, vrátane virtuálnych kešiek typu Earthcache.
 • Netýkajú sa kešiek v intravilánoch, zastavaných územiach tatranských obcí.
 • Netýkajú sa eventov. Eventy je nadalej možné organizovat, v súlade s Návštevným poriadkom TANAPu a súvisiacimi nariadeniami. Upresnenie v bode 02.1.3. nižšie.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte jedného z reviewerov.

Geocaching in TANAP - English summary

From 1.11.2016 are valid following special rules for geocaching in High Tatra National Park (TANAP):

 • Below rules are simplified in this translation - please, contact any of Slovak reviewers for more specific and exact details.
 • Geocaching in TANAP must follow and respect Generally binding regulation.
 • In area of 3rd, 4th and 5th grade of nature protection, each cache and its physical or virtual stage must be located less than 10 metres from official marked hiking path (hiking paths are available for example on hiking.sk map).
 • All existing caches in TANAP area (3rd, 4th and 5th grade of nature protection, use ZoneCatcher for automated notification) must be Disabled from 1.11. till 14.6. every season, Enabled only through summer hiking season (from 15.6. till 31.10.).
 • New cache submission can be approved and published only as replacement of existing cache and only after prior explicit approval by TANAP (managed by reviewer once per year). This is rule for all cache types, including Earthcaches.
 • Events can be organized as usual, respecting all local laws and rules.
2.1.2 Geocaching v iných chránených územiach

V iných chránených územiach, okrem TANAPu sa hra Geocaching môže prevádzkovat bez dodatocných obmedzení, ktoré by boli nad rámec pravidiel hry a zákonov Slovenskej republiky.

2.1.3 Eventy v chránených územiach

Geocacherský event je našimi zákonmi chápaný ako verejné turistické podujatie. Z toho vyplývajú obmedzenia pre ich konanie, vyplývajúce zo Zákona o ochrane prírody a krajiny. Na územiach, chránených od tretieho stupna vyššie sú tieto podujatia zakázané (paragraf 14, písmeno e). Geocacher, ktorý organizuje event, môže požiadat o výnimku okresný úrad v sídle kraja, pozri paragraf 67, písmeno h) uvedeného zákona. Úrad môže žiadat aj súhlas od vlastníkov alebo správcov pozemkov, kde sa event bude konat.

2.1.4 Kešky v jaskyniach

Umiestnovanie kešiek v jaskyniach je zakázané. Podrobnejšie: Zákon o ochrane prírody a krajiny, paragraf 24.


2.1.5 Kešky na stromoch

Umiestnovanie kešiek na stromy je možné, ale treba brat maximálny možný ohlad na výber vhodného stromu a spôsob ukotvenia kešky. Tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu stromu - ci už pri osádzaní kešky ownerom, alebo pri jej odlove hrácmi. Necitlivo ukotvené kešky, poškodzujúce strom, nebudú publikované, resp. budú archivované. Nie je vhodné umiestnovat lezeckú kešku na strom napr. v mestskom parku, kde sa dá ocakávat vysoká frekvencia nálezov a z toho vyplývajúce poškodenie stromu pri lezení.


Ak kešku potrebuješ upevnit na strom pomocou skrutiek, ci klincov, musíš mat k tomu písomný súhlas majitela, alebo správcu pozemku. Súhlas je potrebné priložit k správe pre reviewera pri odosielaní kešky na review.

Referencia: https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.chapter&id=128&pgid=905


Info
titleNepoškodzuj vegetáciu, faunu, ani prostredie

Ukrývaním kešky nesmie dôjst k poškodeniu vegetácie, ani k vyrušeniu života zvierat. Neumiestnuj kešky na miesto, kde môže dôjst ku škodám na rastlinstve, alebo k ohrozeniu živocíchov. Sú lokality, ktoré si vyžadujú sezónne utlmenie geocachingu kvôli citlivosti niektorých druhov.

Referencia: Pravidlá pre ukrývanie kešiek


Príklady nevhodne umiestnených kešiek
Príklad vhodne upevnenej kešky na strome

 • Búdka je ukotvená o starší, suchý bocný konár.
 • Namiesto skrutiek, ci klincov sú použité vypodložené stahovacie pásky.
 • Pozor! Pásky nepoužívat tam, kde strom ešte rastie - urcite nie na kmeni!
 • V prípade potreby sa dá zložit a po ukotvení nezostáva žiadna stopa.2.2 Ochrana majetku

Všeobecne: Pravidlá - Získaj potrebné povolenia

Pri ukrývaní a hladaní kešiek nemôže dôjst k škodám na majetku - ci už verejnom alebo súkromnom. Platia všeobecné Guidelines s úpravou konkrétnych situácii, ktoré uvádzame nižšie.

2.2.1 Nezakopávat

Všeobecne: Pravidlá - Nezakopávat

Neukrývat kešky do zeme a to ani ciastocne.

2.2.2 Historické objekty

Všeobecne: Pravidlá - Vyhni sa zakázaným miestam

Neukrývaj kešku do blízkosti múrov a ruin historických objektov - najmä hradov, zrúcanín, pevnostných valov a podobne, ktoré sú citlivé na fyzické poškodenie pri hladaní a na zvýšený pohyb ludí v ich okolí.

2.2.3 Megaboardy

Z dôvodu problémov s vlastníkmi velkých reklamných megaboardov v minulosti, keška umiestnenená na megaboarde nebude publikovaná bez písomného povolenia vlastníka objektu.

2.3 Hustota kešiek

Všeobecne: Pravidlá - Skontroluj minimálnu vzdialenost

Platí všeobecné pravidlo zakladania - publikovaná bude len keška, vzdialená aspon 161 metrov (to je desatina míle) od inej kešky, alebo jej fyzickej súcasti.

2.4 Dostupnost kešiek

Všeobecne: Pravidlá - Musí byt dostupná

2.4.1 Kešky v blízkosti železnicnej trate

Je nevyhnutné vyvarovat sa umiestnovaniu kešiek do blízkosti železnicných tratí - na miesta, kam má verejnost zakázaný prístup.

V Zákone o dráhach c. 513/2009 Z. z. definované pojmy ako obvod dráhy (v prípade železnice 3 metre od vonkajšieho okraja telesa trate) a ochranné pásmo dráhy (najmenej 30 metrov od telesa trate) a dalej cinnosti, ktoré sú zakázané vykonávat v tomto pásme - vrátane vstupovania do obvodu dráhy.

V obvode dráhy budú publikované kešky len na základe súhlasu prevádzkovatela dráhy.

Neodporúcame zakladat kešku ani v ochrannom pásme dráhy.

3. Obal kešky

Všeobecne: Pravidlá - Obal kešky

Pre schránku kešky a jej obsah platia všeobecné pravidlá, bez dalších slovenských požiadaviek.

4. Stránka kešky

Všeobecne: Pravidlá - Stránka kešky

Pre stránku kešky - listing - platia všeobecné pravidlá, bez dalších slovenských požiadaviek. Nižšie uvádzame dodatocné vysvetlenie uplatnenia niektorých pravidiel v praxi.

4.1 Žiadna agenda

Všeobecne: Pravidlá - Žiadna agenda

4.2 Žiaden komercný obsah

Všeobecne: Pravidlá - Žiaden komercný obsah, Centrum pomoci - príklady a výnimky

Súcasné pravidlá už neumožnujú publikovanie kešky, ktorá by bola umiestnená v komercných priestoroch. V minulosti to bolo možné, preto sa stále stretávame so staršími keškami v kaviarnach, ci pizzeriách.

Pravidlá o nekomercnosti však nevylucujú platenie spravidla nízkeho vstupného, ci parkovného. Ak tieto poplatky vyberá nekomercný subjekt - napríklad štátna príspevková organizácia, financovaná zo štátneho rozpoctu - keška v jej priestoroch môže byt publikovaná. Samozrejme, so súhlasom jej správcu a v súlade s ostatnými pravidlami, napr. tými pre kešky vo vnútri budov. Niekolko najbežnejších príkladov uvádzame v tabulke nižšie.


Umiestnenie keškyáno / niePoznámka
Múzeum (štátne, regionálne, mestské), skanzen, galéria, knižnica

Je vhodné uviest info do listingu - vstupné a otváracie hodiny.
Spoplatnená prírodná rezervácia (napr. chodníky v Slovenskom raji)

Je vhodné uviest info do listingu - vstupné.
Priestory hradov, zámkov, kaštielov - kam sa vyberá vstupné

Je vhodné uviest info do listingu - vstupné a otváracie hodiny.
Sprístupnená jaskyna so vstupným

Je vhodné uviest info do listingu - vstupné a otváracie hodiny.
Priestory železnicnej, alebo autobusovej stanice

Ide o verejne prístupné miesto, volne dostupné zdarma.
Miesto, dostupné len po spoplatnenej ceste

Je vhodné uviest info do listingu - nutnost poplatku.
Miesto, kde je nutné zaparkovat za poplatok

Je vhodné uviest info do listingu - parkovné.
Súkromná muzeálna expozícia (pivovar, vinárstvo, salaš)

Casto býva spojené s predajom produktov.
Súkromná minizoo, farma, dvor

Obvykle býva spojené s predajom služieb a produktov.
Nie si si istý, ci ide o komercný subjekt, alebo nie

Kontaktujte jedného z reviewerov.


V listingoch takýchto kešiek, kde sa vyberá vstupné, alebo parkovné, odporúcame použit atribútPoplatok za prístup / parkovanie. Ak je keška, alebo indície k nej dostupné len pocas otváracích hodín, odporúcame použit aj atribút: Dostupná kedykolvek - NIE.

5. Fyzické kešky

Všeobecne: Pravidlá - Fyzické kešky

Pre jednotlivé typy kešiek platia všeobecné pravidlá, bez dalších lokálnych upresnení. Užitocné informácie sú k dispozícii aj v Centre pomoci.

6. Earthkešky

Všeobecne: Pravidlá - Earthkešky

7. Eventy

7.1 Event

Všeobecne: Pravidlá - Eventy

Pre usporiadanie eventov platia všeobecné pravidlá (vyššie).

Obcas dochádza k nedorozumeniam ohladne pravidla o nekomercnosti listingov. V listingu je možné uviest komercný názov podniku, kde sa event koná. Listing môže obsahovat aj informáciu o oprávnených nákladoch eventu a žiadost o príspevok, napr. na vstupné, alebo za prenájom miestnosti, kde event prebieha. Avšak podla súcasných pravidiel - listing eventu nemôže obsahovat ponuku služieb a tovarov (s výnimkou trackables a SWG). To si už môže každý kešer dohladat sám na stránkach daného podniku, v listingu by nápojový, ci jedálny lístok nemal byt.

7.1.1 Geokvapka krvi

Takzvané Geokvapky sú tradicné a oblúbené eventy, spojené s dobrovolným darovaním krvi. Žial, z pohladu HQ a pravidiel - táto nápln eventov nie je povolená, nakolko ide o istý druh charitatívnej cinnosti. Referencia - No agendas. Tieto eventy sú naše a ceské špecifikum a s HQ boli dohodnuté isté záväzné pravidlá ich fungovania. Zjednodušene - obsah stránky eventu by mal byt zameraný napr. ako exkurzia transfúznej stanice a nie na osvetu okolo darovania krvi.

Ako referencný event slúži stránka eventu Tranzfúzka (https://coord.info/GC4A82H) - ak listing svojho eventu pripravíte v takomto duchu, môže byt publikovaný.

7.2 CITO Event

Všeobecne: Pravidlá - CITO Eventy


Pre usporiadanie CITO eventov tiež platia len tie všeobecné pravidlá, nic navyše. V roku 2018 sme sa stretli s požiadavkou na publikovanie "pohyblivého" CITO eventu, zbieranie odpadkov pozdlž turistického chodníka. Táto myšlienka naráža na zásadu - ktorýkolvek Event sa koná na konkrétnom mieste, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti - a CITO trvá na danom mieste po dobu minimálne jednej hodiny. 

Podla usmernenia od HQ je nutné, aby hostitel eventu, alebo jeho zástupca zostal na súradniciach eventu pocas celej doby jeho oficiálneho trvania. Preto musíme odporucit podobnú prax, ako je to pri bežných turistických eventoch - niekde na trase je nutná hodinová pauza. Na tomto mieste bude ikonka CITO eventu a oficiálne trvanie hoci aj celodenného eventu bude doba pauzy - minimálne tá jedna hodina.

7.2.1 Organizovanie CITO - kontakty

Na tomto mieste uvádzame kontakty na organizácie, ktoré Vám môžu pomôct pri usporiadaní CITO eventov - poradit lokality a zabezpecit potrebné veci ako odvoz odpadu. V prípade, že máte kontakt na konkrétnu osobu, ozvite sa nám a doplníme ho sem.LokalitaOrganizáciaKontaktná osobaReferencný CITO eventAktualizované
1TANAP - Vysoké TatryŠtátne Lesy TANAPuIng. Igor Stavný - istavny@lesytanap.sk

Cisté hory 2018: CITO Hrebienok

FitReviewer, 2019-10-17
2Bratislavský krajBROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenieNa Riviére 7/a
841 04 Bratislava
broz(zavinác)broz.sk
CITO - CHKO Dunajské luhy I

FitReviewer, 2019-10-17

3BratislavaMestské lesy v Bratislave, mlba.skinfo@mlba.skCITO na Partizánskej

FitReviewer, 2019-10-17

4
5
7.2.2 Prikrmujeme

Fenoménom zimy 2018/19 sa stali CITO eventy venované prikrmovaniu spevavých vtákov. Úcastníci takýchto eventov spolocne vyrábajú krmidlá a rozvešiavajú ich v parkoch a záhradách. Prikrmovanie vtácikov je chvályhodná aktivita, no aby mohla byt považovaná za prospešnú a hodnú ikonky CITO eventu, je potrebné pristupovat k organizovaniu týchto eventov zodpovedne a v rozumnej miere.

Pri review týchto eventov prihliadame na nasledovné okolnosti:

 1. Prikrmovanie vtácikov má zmysel len pocas tuhej zimy, ked je krajina dlhodobo pod snehom, alebo zamrznutá, kedy operence nemajú prístup k prirodzeným zdrojom potravy. V horských oblastiach býva toto obdobie dlhšie ako na dolniakoch. Eventy posielaj na review v co najkratšom predstihu (14 dní), aby sa dal lepšie odhadnút vývoj pocasia.
 2. Náplnou každého CITO eventu má byt spolocná práca - kde sa úcastníci priamo podielajú - v tomto prípade na výrobe a osádzaní krmidiel, pod vedením ownera eventu, ci inej zodpovednej osoby.
 3. Vhodnou lokalitou pre tento typ CITO eventu sú verejné, mestské parky, lesoparky, zóny oddychu v okolí miest a obcí. Event odporúcame vopred dohodnút s miestnym úradom, resp. správcom parku, obzvlášt ak ide o väcšiu akciu.
 4. Po ukoncení eventu je odporúcané doplnat krmidlá, aj preto by sa tieto eventy mali konat v blízkosti bydliska ich ownera.
 5. Aj tu platí zásada "Leave no trace" - po skoncení prikrmovacej sezóny by mal owner eventu zabezpecit stiahnutie krmidiel z terénu.

7.3 MEGA Event

Lokálne pravidlo: V den konania MEGA eventu sa nemôže konat iný event v rádiuse 100 kilometrov navôkol. Podobné pravidlo je bežné aj v iných krajinách za úcelom ochrany organizátorov MEGA eventov, ktorí do prípravy MEGA eventu investovali vela casu, energie a aj penazí. Prípadné bocné eventy by odlákavali úcastníkov MEGA eventu a znižovali jeho úspešnost.

X. Archív pravidiel

X.1 Virtual Rewards

Tieto pravidlá platia pre zakladanie nových virtuálnych kešiek typu Virtual Rewards. Tento typ kešky je špeciálny - virtuálnu kešku môžu založit len vybraní owneri, ako je vysvetlené v tomto blogu (2017): https://www.geocaching.com/blog/2017/08/virtual-rewards/, respektíve v tomto clánku (2019): https://publish.geo.guru/virtualky-su-opat-spat/.


Originálnu, anglickú verziu týchto pravidiel nájdeš v tomto clánku Centra pomoci: https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.page&id=899

Zmena pravidiel je vyhradená.

Povolenia

Virtuálne kešky môžeš umiestnit len na miesta, kam je vstup a pohyb povolený. V prípade niektorých citlivých lokalít ta môže reviewer požiadat o preukázanie povolenia, aby sa uistil, že majitel / správca daného areálu o virtuálnej keške vie.

Vzdialenost k iným keškám

Pre virtuálne kešky neplatia žiadne obmedzenia, co sa týka vzdialenosti k iným keškám. Ak máš v pláne založit virtuálku a chceš sa vyhnút situácii, že niekto iný pripravuje podobnú kešku na rovnakom mieste - požiadaj reviewera, aby skontroloval, ci v okolí nie je nejaká keška v štádiu prípravy.

Dovolenkové kešky

Owner kešky musí navštívit lokalitu a všetky prípadné dodatocné trasové body virtuálky pocas 2 mesiacov pred odoslaním kešky na posúdenie. Ciže je nevyhnutné, aby v tej lokalite osobne bol - a to v nedávnej dobe. Odporúcané je však založit svoju virtuálku v blízkosti tvojich domovských súradníc.

Stránka kešky

Text a úlohy pre zalogovanie kešky musia byt napísané v domácom jazyku, alebo v anglictine. Ostatné jazykové mutácie listingu sú vítané, ale domáci jazyk musí byt v listingu uvedený ako prvý. Reviewer môže požadovat preklad do jazyka, ktorému rozumie, aby ti mohol pomôct zverejnit kešku. Pre kešky na Slovensku je teda nutná slovencina ako primárny jazyk v listingu, preklad do iných jazykov, najmä anglictiny, je vítaný, ale nie povinný.

Dátum založenia kešky nesmie byt skorší ako 24.august 2017 4. jún 2019.

Úlohy na zalogovanie

Prijatelné typy úloh sú:

  • Otázky, ktoré môžu byt zodpovedané jedine návštevou daného miesta.
  • Úlohy, ktoré má hrác splnit pri návšteve miesta (napríklad nájst 5 sôch na budovách okolo a poslat fotku najvyššej z nich).
  • Spravit fotky okolia, alebo GPS prístroja / smartfónu priamo na mieste.
  • Pripojit k logu fotku kešera na zadaných súradniciach - ale nemožno vyžadovat, aby bola na fotke tvár (z dôvodu ochrany súkromia).
Trasové body

Virtuálne kešky môžu mat dodatocné waypointy - trasové body.

Fyzické stage ale nie sú povolené, celý dizajn kešky musí byt virtuálny, sám neumiestnuj do terénu nic.

Nové 15.12.2017: Úvodné súradnice kešky nemôžu byt falošné (musia byt relevantné pre ich priamu návštevu v teréne).

Údržba

Owner kešky je zodpovedný za údržbu virtuálnej kešky a jej stránky, ked to bude potrebné - napríklad v prípade, ak sa zmenia podmienky prístupu ku keške, alebo cokolvek iné. Vlastník je tiež zodpovedný za vymazanie falošných a nevhodných logov.

Virtuálne kešky zostávajú “zdedeným” typom kešky a preto nemôžu byt adoptované iným kešerom.

Pravidlá Geocachingu, ktoré platia všeobecne a aj pre virtuálne kešky
Miesto kešky:
Stránka kešky:

 Info
titleSlovakia Reviewers

FitReviewer (Rikitan) - celé Slovensko

FroggyBearReviewer (Mikme) - celé Slovensko


Info
titleEarthcache Reviewer for Slovakia
GeoawareSK (orsagovci) - Slovensko a Cesko


Info
iconfalse
titleO tejto Wiki

Geocaching na Slovensku funguje podla jednotných, celosvetových pravidiel pre zakladanie kešiek - Geocache hiding Guidelines.

Tie postacujú k tomu, aby hra dlhodobo prinášala radost a naplnenie každému, kto sa hrat chce a zároven zabezpecujú, aby pritom nevznikali nezákonné, ci škodiace situácie.

S rozšírením hry sa prirodzene objavujú nové situácie, ktoré si niekedy vyžadujú zaviest dodatocné, miestne pravidlo. Práve táto Wiki je vyhradené miesto pre doplnkové, slovenské pravidlá hry, ktoré museli byt dohodnuté nad rámec všeobecných Guidelines.

Sú to ustanovenia, ktoré priamo neurcil prevádzkovatel hry, spolocnost Geocaching HQ, ale boli ustanovené konsenzom lokálnych dobrovolných reviewer, prípadne boli dohodnuté na podnet niektorej regionálnej autority (príklady: Železnice SR, Správa národného parku, vlastníci konkrétnych pozemkov a podobne). Niektoré obmedzenia pramenia priamo zo slovenských zákonných noriem.

Táto Wiki je miesto, kde sú všetky lokálne pravidlá a obmedzenia zverejnené.

V prípade, že tu nejaké pravidlo nie je ešte spomenuté, neznamená, že neexistuje. Pri hre je stále nutné dodržiavat všetky naše zákony, ako aj všeobecné Guidelines. Pokial si myslíte, že je potrebné túto Wiki aktualizovat, budeme radi, ak kontaktujte niektorého z vyššie uvedených reviewerov.


Include Page
About This Guide
About This Guide


Include Page
Creative Commons License
Creative Commons License