Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Section


Column
width65%


Panel
titleCOVID-19 omejitve / restrictions

Follow this link for updated info about Geocaching during COVID-19 in Slovenia.


Panel
titleKazalo / Table of contents

Table of ContentsColumn
width35%


Panel
borderStylesolid
titlePregledovalca za Slovenijo:

Cenarius - celotna Slovenija (cenarius.reviewer@gmail.com)

Nikrmana - celotna Slovenija (slo.geocaching@gmail.com)


Panel
borderStylesolid
titlePregledovalec za EarthCache zaklade v Sloveniji:

GeoAwareSI  - celotna Slovenija (geoawaresi.reviewer@gmail.com)


Info
Zadnja sprememba 13. 1. 2023


Panel
borderStylesolid

O wiki strani

Ta wiki stran je namenjena lokalnim posebnostim v Sloveniji.

Include Page
About This Guide
About This Guide
Section
bordertrue


Panel
borderColorblack
bgColorpink
borderWidth3
borderStylesolid

Spoštovanje lokalne zakonodaje in področja z omejenim dostopom / Obey local laws and restricted areas policy

Spoštovati je treba vse lokalne zakone in politiko upravljanja z zemljišči. To velja tako za postavitev zaklada kot za dostop do skrivališča. Ne postavljajte zakladov na kraju, ki zahteva ali spodbuja motenje posesti ali prehod mimo oznak, ki prepovedujejo dostop. Ne postavljajte zakladov na lokacijah z omejenim ali prepovedanim dostopom oziroma na kako drugače neprimernih lokacijah. Na nekaterih področjih posebni predpisi in zakoni dodatno omejujejo postavljanje zakladov. V primeru prijave zaradi kršitve predpisov lahko osebje Geocaching HQ ali pregledovalci prostovoljci začasno deaktivirajo ali trajno arhivirajo zaklad.

All local laws and land management policies apply. This refers to both the placement of the geocache and the journey required to reach it. Do not place caches in a location that requires or encourages geocachers to trespass or pass markers that prohibit access. Do not place geocaches in restricted, prohibited, or otherwise inappropriate locations. Some areas have additional regulations and laws that further restrict geocache placement. In the event of a report due to a violation of the regulations, the Geocaching HQ staff or a community volunteer may temporarily disable or permanently archive the cache page.Section


Column
width50%


Panel

Šole in otroška igrišča / Schools and playgrounds

Splošno pravilo je, da zakladi v bližini oziroma na območju šol, vrtcev in igrišč praviloma ne bodo objavljeni, kjub temu, da gre morda za javno dostopno površino. Razlog je predvsem v načinu iskanja zakladov, kjer bi lahko samo iskanje zaklada na tem območju povzročilo skrb za varnost šolskih otrok pri mimoidočih, starših otrok in/ali med zaposlenimi, kar bi posledično lahko pomenilo težave za geolovca. Izjema je možna le v primeru predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja upravljalca ali lastnika omenjenih območij, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje:

 • e-pošta odgovorne osebe šole, vrtca oziroma igrišča mora biti poslana na e-naslov pregledovalca,
 • e-pošta mora vsebovati GC kodo in koordinate zadevnega zaklada (in vseh postavljenih fizičnih točk),
 • e-pošta naj bo poslana s službenega naslova šole, vrtca oziroma igrišča.

Pri vsem tem je potrebno vzeti v obzir, da sama pridobitev dovoljenja še ne pomeni, da je prijava staršev oziroma posredovanje policije izključeno. Pregledovalec pri pregledu obravnava vsak primer posebej, lahko se odloči tudi za preverjanje dovoljenj.


Brez ustreznega dovoljenja upravljalca ali lastnika velja generalno pravilo, da mora biti zaklad:

 • od območja šole in vrtca oddaljen najmanj 50 metrov in
 • od otroških igrišč najmanj 25 metrov.Column
width25pxColumn
width50%


Panel

Železnice in železniška infrastruktura / Railway and railway infrastructure

Morebitno postavitev zaklada v bližini železnice oziroma železniške infrastrukture omejuje Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) (UL RS 30/2018). Zakon v svojem  25. členu govori o osem metrskem progovnem pasu, kjer brez predhodnega dovoljenja upravljalca (v tem primeru Slovenske železnice) ne sme prihajati do nikakršnih posegov in se tako početje lahko kaznuje. Za progovni pas se šteje ves prostor, ki poteka osem metrov vzdolž skrajnega zunanjega tira. Prav tako je zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na podlagi 84. člena prepovedano na železniško infrastrukturo kar koli obešati, pritrditi ali jo poškodovati (zapornice, prometna signalizacija, naprave...). Odsvetuje se tudi postavitev zaklada znotraj 100 metrskega varovalnega progovnega pasa opisanega v 26. členu.

Izjeme so možne v primeru nepremostljive ovire med zakladom in tiri, kot je na primer ograja, cesta ali podobno in sicer na način, da geolovec z iskanjem zaklada ne ogroža sebe in/ali drugih. Za vsak zaklad v bližini železnice se na začetku opisne strani priporoča rdeč opozorilni tekst o bližini železnice in nevarnosti iskanja.
Section


Section

Pred oddajo zaklada v objavo / Before submiting cache for publication

Column
width50%


Panel

Dogodki / Events

Pri ocenjevanju, ali je dogodek v skladu s smernicami, ni vedno enostavno. Zaradi različnih interpretacij so v naslednjih štirih točkah na kratko predstavljeni napotki, ki bodo v pomoč pri organizaciji dogodka.

 • Trajanje dogodka
  Navaden dogodek mora trajati vsaj 30 minut, CITO dogodek pa vsaj eno uro. V tem času mora biti na lokaciji dogodka vedno nekdo dosegljiv. Udeležencem dogodka mora biti omogočeno, da se dogodka v tem času udeležijo brez najave udeležbe.
 • Lokacija dogodka
  Dogodek mora potekati na določeni lokaciji. Za udeležence dogodka se lahko organizira različne aktivnosti, če potekajo na lokaciji dogodka. Aktivnosti, ki pomenijo premik na drugo lokacijo, lahko potekajo tik pred ali takoj za dogodkom. Te aktivnosti morajo biti vedno neobvezne.
 • Geolovci za geolovce
  Geolovski dogodek je srečanje geolovcev s poudarkom na družabni plati geolova. Priredijo ga geolovci za druge geolovce in tiste, ki želijo spoznati igro. Če je organiziran poseben program (kot so vodeni ogledi, obiski itd.), mora biti ta program organiziran posebej za geolovski dogodek, oziroma geolovce. Pravilo: Če bi poseben dogodek potekal tudi brez geolovskega dogodka, to ni v skladu s smernicami. Posebni program mora biti vedno neobvezen.
  Nekaj primerov, ko poseben dogodek ni v skladu s smernicami:
  • obisk koncerta ali nogometne tekme,
  • udeležba na javnem ogledu/dnevu odprtih vrat,
  • obisk razstave,
  • udeležba na govoru/predavanju, ki bi se vseeno zgodil,
  • udeležba na komercialnem dogodku ali dogodku, ki nekaj zahteva …

V primeru zgoraj naštetih dogodkov se geolovski dogodek lahko organizira le v primeru, da se konča vsaj dve uri pred uradnim začetkom posebnega dogodka, ali začne vsaj dve uri po uradnem zaključku posebnega dogodka.

 • Kopičenje dogodkov
  Za kopičenje dogodkov se šteje:
  • ko sta dva dogodka, ki se časovno prekrivata, med seboj oddaljena manj kot  20 kilometrov,
  • ko je med dvema dogodkoma, med koncem prvega in začetkom drugega dogodka, manj kot 4 ure časovne razlike.

Dopustna je organizacija navadnega dogodka, organiziranega tik pred ali takoj za CITO dogodkom in je namenjen udeležencem CITO dogodka.Column
width25pxColumn
width50%


Panel

Zadostna raba GPS / GPS usage

Uporaba GPS naprave je bistvena prvina tako skrivanja kot iskanja zakladov. Vsaj del iskanja zaklada mora potekati z uporabo GPS naprave, s katero se geolovci usmerijo na določene koordinate, potrebne za najdbo zaklada.

Zadostna raba GPS naprave

Opisna stran zaklada mora vsebovati koordinate določenega predmeta ali lokacije, ki je potrebna za iskanje zaklada. V večini primerov je ta objekt vsebnik zaklada, lahko pa je tudi vmesna točka ali nek drug predmet, ki ni bil postavljen zaradi geolova (znaki, info table itd.). Zadostna raba GPS je izpolnjena ko opravimo:

 • Vpis koordinat v GPS napravo z namenom obiska lokacije. Ni važno ali je na tej lokaciji kaj skrito ali pa je točka le virtualna.
 • Projekcijo v oddaljenosti vsaj 50 metrov.

Primeri:

 • Pojdite do severnih vrat spomenika v XYZ in od tam projicirajte za 235 m v smeri 123° (projekcija je dovolj daleč).
 • Pojdite na koordinate Nxx° xx.xxx Exxx° xx.xxx (ne glede na to, ali se tam kaj skriva ali je treba zbrati informacije).
 • Pojdite na koordinate Nxx° xx.xxx Exxx° xx.xxx in od tam projicirajte za 32 metrov v smeri 123° (natančne koordinate).

Nezadostna raba GPS naprave

O nezadostni rabi GPS naprave govorimo ko z vpisanimi koordinatami iščemo lokacijo ali predmete, ki niso potrebni za iskanje zaklada ali ko do vsebnika zaklada pridemo le na podlagi opisa. Med take točke štejemo:

 • parkirišča,
 • izhodiščne točke,
 • vhod v zgradbo...

Primeri:

 • Od parkirišča sledite cesti z imenom XYZ, dokler ne pridete do rdečih vrat, kjer morate iskati vsebnik.
 • Pojdite do severnih vrat gradu v XYZ in projicirajte od tam za 32 m v smeri 123°.

 

Include Page
Creative Commons License
Creative Commons License...