Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kun piilotat geokätköä Suomessa, sinun tulee noudattaa alla olevia ohjeita ja rajoituksia geocaching.comin ohjesääntöjen lisäksi.


Koronaan liittyvä ohjeistus

26.09.2021

Lokakuussa 2021 Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Kunnat ja aluehallintovirasto voivat kuitenkin edelleen tarvittaessa määrätä kokoontumisrajoituksia omalle alueelleen, jos epidemiatilanne heikentyy paikallisesti.

Tämän muutoksen myötä kätköilytapahtumia voidaan järjestää myös sisätiloissa 1.10.2021 lähtien. Tarkastajat eivät ehdi seurata paikallisia ohjeistuksia, joten tapahtumanjärjestäjän vastuulla on varmistaa, että tapahtuman aikaan tapahtuma-alueella ei ole paikallisia kokoontumisrajoituksia. Jos rajoituksia tulee, pitää tapahtuman noudattaa annettuja ohjeistuksia ja tarvittaessa järjestäjän pitää arkistoida tapahtuma (normitapahtumat ja cito-tapahtumat) tai pyytää tarkastajaa vetämään julkaisu takaisin (community celebration -tapahtumat). 

02.07.2021
Aloitamme julkaisemaan geokätkötapahtumia rajaamattomilla ulkoalueilla. Julkaisu voi tapahtua aikaisintaan 16.7. Tämä koskee kaikkia tapahtumia eli normaalitapahtumia, CITOja sekä Community Celebration -tapahtumia.

14.10.2021-15.07.2021
Ei julkaistu uusia tapahtumia koronan vuoksi
Lyhyt yhteenveto

 • Ei kätköjä liikennemerkkeihin
 • Ei kätköjä maanteiden tie- ja suoja-alueelle
 • Ei kätköjä merimerkkeihin
 • Kätköt kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueella vaativat ilmoituksen
 • Ei kätköjä rautatiesilloille, -siltojen rakenteisiin tai niiden alle.
 • Tapahtumien ketjuttaminen ei ole sallittua
 • Haasteet
 • Saturaatiotarkastukset


Table of ContentsJokamiehenoikeudet ja geokätköily

Jokamiehenoikeudet

Ympäristöministeriön Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -julkaisussa (ISBN: 978-952-11-4064-8) jokamiehenoikeuksia on tulkittu geokätköilyn osalta seuraavasti:

Geokätköjä voi piilottaa ja etsiä siellä missä jokamiehenoikeudella liikkuminen on muutoinkin sallittua.

...

Jokaisella geokätköllä on omistaja, joka vastaa kätköstä. Koska piilotettavat kohteet ovat pieniä, ei kätköjä voida pitää jätelain tarkoittamana roskaamisena.

Maanomistajan ei tarvitse ottaa kätköjä huomioon toiminnassaan, eikä hän vastaa kätköille esimerkiksi metsätöiden yhteydessä koituvista vahingoista. Jos maanomistaja puuttuu kätkörasiaan, sitä tulisi kohdella löytötavarana.

Kätköstä on syytä sopia maanomistajan kanssa, jos kätkön etsimisestä voi aiheutua haittaa tai häiriötä. Sopiminen turvaa myös kätkön pysyvyyden. Jos kätkön etsintä aiheuttaa maaston kulumista, kätkön tekijän tulisi poistaa kätkö.

SY30/2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella (sivu 81)


Liikennemerkit

Liikennevirasto on kieltänyt kiinnittämästä liikennemerkkeihin ja niiden kannattajiin mitään ylimääräistä. Kielto perustuu Liikenneministeriön päätökseen liikenteen ohjauslaitteista.

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista

1 § (5.5.1994/384)

Tämä päätös koskee liikenteen ohjauslaitteita tieliikennelain 2 §:ssä tarkoitetulla tiellä.

4 § (5.5.1994/384)

Liikenteen ohjauslaitteeseen tai sen kannattajaan ei saa kiinnittää mitään, mikä ei vastaa tämän laitteen tarkoitusta tai mikä vaikeuttaa liikenteen ohjausta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820203

Tieliikennelaki

2 §
Määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

1) tiellä yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta; (12.4.1991/671)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267


Metsähallituksen maat

Geokätköt Metsähallituksen hallinnoimilla valtion alueilla

Metsähallitus suhtautuu myönteisesti geokätköilyyn sen hallinnoimilla alueilla. Kätköt eivät saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä luonnolle ja muille alueen käyttäjille. Mitään rakenteita, kuten esimerkiksi rakennuksia, siltoja tai opastauluja, ei saa vahingoitta kätköä piilottaessa.

Metsähallitus ei huomioi kätköjä toiminnassaan eikä vastaa kätköille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

Kansallispuistoon tai muulle Metsähallituksen hoitamalle luonnonsuojelualueelle piilotettavasta kätköstä täytyy ilmoittaa Metsähallituksen luontopalveluihin. Jos kohde on esitelty Luontoon.fi -palvelussa, löydät yhteystiedot kohteen sivulta. Kaikkien toimipisteiden yhteystiedot löytyvät Metsähallituksen toimipaikkaluettelosta.

Ilmoituksessa tulee olla:

 • kätkön GC-koodi
 • piilottajan oikea nimi
 • yhteystiedot
 • kätkön sijainti riittävällä tarkkuudella.

Kätkökuvauksessa ja kätkössä tulee kertoa, että kätkö sijaitsee luonnonsuojelualueella, miten rauhoitusmääräykset vaikuttavat kätkön hakemiseen sekä lisäksi linkki mahdolliselle alueen sivulle Luontoon.fi -palvelussa.

Kätköjä ei saa piilottaa luonnonsuojelualueen liikkumisrajoitusosiin.


Maantiet

Liikennevirasto on kieltänyt geokätköjen piilottamisen maanteiden tie- tai suoja-alueelle. Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä.

Suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitelmassa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enintään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalaskupaikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla jatkeella. (Maantielaki, 4 Luku, 44 §)

CITOt maanteiden varsilla (26.5.2016 ->)

Voit järjestää CITOn tienvarsien tai levähdysalueiden siivoamisen omalla vastuulla muuta liikennettä vaarantamatta ely-keskuksen päätöksen mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että moottori- ja moottoriliikenneteille (jalankulku tieliikennelain mukaan kielletty) tai muille kaksiajorataisille teille meno on kielletty.

Lisätietoa:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/roskien-keraaminen-tienvarsilta-ei-ole-yksityishenkiloilta-kiellettya-etela-pohjanmaan-ely-keskus-#.VcxXfpdFxCZ

https://palautevayla.fi/aspa?id=palautevayla&sys_kb_id=6ba31f5adb371450120a0149f4961952&kb_category=cf463e34dbf9b34055544cb115961908&lang=fi&fbclid=IwAR129ejzbmd_aSlNEo2NPEWe0Sqo8synPEgt-wGmzd0ab9qlvUHPOFoLL_cMerenkulun turvalaitteet

Liikenneviraston Väylänpidon ohjaus ja kehittäminen -yksikkö on kieltänyt geokätköjen kiinnittämisen merenkulun turvalaitteisiin.

Merenkulun turvalaitteita ovat elektroniset paikanmääritysasemat ja -laitteet, tutkamerkit, poijut, viittapoijut ja viitat, majakat, linja- ja sektoriloistot, linjamerkit, reunamerkit, kummelit ja muut tunnusmerkit, vesiliikennemerkit, valo-opasteet sekä muut näihin verrattavat laitteet.


Rautatiesillat

Liikennevirasto on kieltänyt kätköjen piilottamisen rautatiesiltoihin, -siltojen rakenteisiin sekä rautatiesiltojen alle (3/2017)


Tapahtumaohjeistus

Geocaching.comin ohjesääntö on, että tapahtumien ketjutus (event stacking) ei ole sallittua. Olemme halunneet määritellä etäisyys- ja aikarajat, jotta tulkinta olisi joka tilanteessa sama. Suomessa noudatetaan alla olevaa ohjeistusta, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa.

 • Kahden tapahtuman välisen etäisyyden tulee olla vähintään 30km tai 5h.

Kuitenkin jos kätköilyporukka on menossa vaikkapa kuntakierrokselle ja tekee saman päivän ajalle esim. kolme eventtiä lyhyen ajan sisään ja vaikka etäisyyttä olisi yli 30 km, on tämä yleensä ketjutusta, sillä tapahtuma on tarkoitettu samalle porukalle.

Muistinvirkistyksenä geocaching.comin ohjesäännöt tapahtumien ketjuttamisesta:

"Tee vain yksi tapahtumakätkö, jos tapahtumassasi on yksi seuraavista

 • Useampia osioita

 • Perättäisiä tapahtumia

 • Tapahtumia, jotka ovat samaan aikaan tai samalla alueella

 • Tarkoitettu samalle kohderyhmälle"

Tämä ohjeistus ei koske Mega- tai Gigatapahtumia, sillä niillä on erilliset geocaching.comin ohjeistukset. Megan ja muiden tapahtumien välinen etäisyys Megan tapahtumapäivänä on oltava vähintään 50 km. Ota yhteys HQ:n mikäli haluat poiketa tästä ohjeistuksesta.


Cito + tapahtuma (tai tapahtuma+Cito) voivat olla ajallisesti peräkkäin. Citoa ei kuitenkaan saa järjestää siivoamaan tapahtuman jälkiä.


Eventtisarjat eli peräkkäisinä päivinä järjestettävien tapahtumien sarja (ns. Advent Calendar Events - ohjeistus HQ:lta tarkastajille 11/2017)

 • Yksi tapahtuma per nimimerkki viikossa

 • Samalla paikalla saa pitää vain yhden eventtisarjaan kuuluvan tapahtuman viikossa

Nyt ja tulevaisuudessa tulee olemaan vain tarkastajille tiedoksi tulevia ohjeistuksia, syystä tai toisesta.  Sen vuoksi ohjesäännöissä on myös kohta, missä sanotaan, ettei kaikkia mahdollisia asioita ole kirjattu ohjesääntöön ja tarkastaja voi tuoda esiin tarkastuksen yhteydessä näitä kirjaamattomia asioita.  "The community volunteer reviewer may offer suggestions if there are additional concerns not fully documented in these guidelines." Tämä kannattaakin aina ottaa huomioon, kun tekee jotain tavallisuudesta poikkevaa. Parasta on varmistaa tapahtumaidea tarkastajilta etukäteen.

Haasteet

 • Samankaltaisia haasteita korkeintaan viisi eri porrastusta: esim. pronssi, hopea, kulta, platina, timantti
 • Edellinen porras tuplataan aina kun se on mahdollista: esim. 25 - 50 - 100 - 200 - 400
 • Määrähaasteissa suurin porras saa olla korkeintaan 75% tarvittavista julkaisuhetkellä aktiivisista kätköistä.

Saturaatiotarkastukset ja samaan paikkaan suunnitellut kätköt (6.5.2020 alkaen)

geocaching.comin HQ on päivittänyt tarkastajille ohjeistusta tilanteessa, jossa kaksi kätköilijää on piilottanut kätkönsä alle 161 metrin päässä toisistaan. Help Centerissä mainitaan, että kätkö tulisi saada kuntoon kolmen kuukauden päästä kätkökuvauksen luonnista ja ohjeistus perustuu kyseiseen aikaan.

Kuten aiemminkin, päällekkäisessä tilanteessa katsotaan GC-koodia eli mitä pienempi koodi, sitä vanhempi kuvaus. Vanhemman koodin kätköllä on "etukätkötysoikeus" seuraavin aikamäärein:

Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu 0-3 kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on kolme kuukautta kätkökuvauksen luonnista aikaa saada kätkö julkaisukuntoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa.

Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu yli kolme kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on 30 päivää aikaa saada kätkö julkaisukuntoon ja julkaisujonoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa. Huom! Jos vanhaa kätkökuvausta ei ole päivitetty viimeiseen kolmeen kuukauteen, julkaistaan uusi kätkö heti.

Saturaatiotarkastus on voimassa kolme kuukautta ja vain kyseisellä GC-koodilla tehty tarkastus pätee tarkastettuun paikkaan ja varaa tarkastetun paikan.
About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.